Algemene voorwaarden

Legal Learning Company bv - Lexalert
Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en diensten van Legal Learning Company bv (Lexalert), met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709a, (hierna LLC), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: Klant). De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door LLC aangepast worden.
2. Prestaties
De prestaties van LLC bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, etc. en strekken ertoe informatie te verschaffen aan de Klant. Deze prestaties worden hierna aangeduid als “Opleidingen”. De Klant aanvaardt dat LLC geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de inhoud van de Opleidingen om aan specifieke behoeften van de Klant te beantwoorden. LLC neemt alle redelijke maatregelen om te voorzien dat de Klant kan buigen op zo volledig, getrouw en juist mogelijke informatie. LLC geeft hier evenwel geen garantie toe. Dit geldt zowel voor de Opleidingen als voor de ter beschikking gestelde documenten.
3. Totstandkoming overeenkomst
Inschrijvingen kunnen slechts bij elektronische of schriftelijke kennisgeving gebeuren. Een overeenkomst tussen de Klant en LLC zal blijken uit de facturatie. Daarentegen scheppen commerciële documenten en aanbiedingen van LLC geen verbintenissen in hoofde van LLC. Telefonische inschrijvingen worden in principe niet aanvaard.
4. Ter beschikking gestelde documentatie
De documentatie die tijdens de Opleidingen ter beschikking wordt gesteld, mogen niet, geheel of gedeeltelijk, vertaald, aangepast en/of verveelvoudigd worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LLC. De documentatie heeft enkel als doel een aanvulling op en een hulpmiddel voor de Opleiding zelf te zijn.
Teksten en/of logo’s van LLC op zowel documentatie als op de website zijn auteursrechtelijk beschermd.
5. Aansprakelijkheid
Behoudens de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid is LLC niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de Opleidingen.
LLC is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. LLC is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant, noch is LLC aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van LLC wordt weerhouden, is LLC er maximaal toe gehouden de Opleidingen te vervangen en, indien mogelijk is, de prijs terug te betalen.
6. Annulering en wijziging van gegevens
De Klant kan schriftelijk annuleren tot twee weken voor aanvang van het seminarie, de annulatiekost bedraagt steeds minstens 50% van het inschrijvingsgeld.
Bij annulatie binnen de twee weken voor het begin van het kennisatelier is het volledige bedrag verschuldigd.
U kunt u wel steeds laten vervangen door een collega.LLC zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de geplande Opleidingen te laten plaatsvinden.
Door onvoorzienbare of niet te vermijden omstandigheden (zoals onder andere: ziekte, tekortkomingen van docenten of leveranciers van LLC, een te lage opkomst, etc.), kan LLC de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie eenzijdig wijzigen.

7. Betaling
De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LLC. Waanneer een factuur niet tijdig betaald wordt is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd van 8 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom. De prijzen van LLC zijn, behoudens anders vermeld, voor de Opleidingen inclusief documentatie, catering, boeken, accommodatie en zijn exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van inschrijving door de Klant.
De deelnemer is steeds samen met de inschrijver en de (rechts)persoon op wiens naam desgevallend gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van LLC. De Klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie.
Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de Leverancier. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
LLC houdt zich het recht voor schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant ten opzichte van LLC, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden.
8. Verwerking van gegevens
De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van LLC en kunnen worden aangewend voor zowel administratieve als commerciële doeleinden, doch worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens zijn eigendom van LLC en zullen dit blijven.
De Klant kan steeds om mededeling en verbetering vragen van zijn gegevens. Wanneer de Klant geen commerciële informatie van LLC wenst te ontvangen, of indien de klant het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden wenst te stoppen, zal de Klant dit schriftelijke ter kennis brengen aan LLC.
9. Geschillen
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van LLC zich bevindt, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil, dat voortspruit uit de overeenkomst, dat beheerst wordt door het Belgisch recht.