Zelfstandige samenwerkingsvormen

Op 22/06/2017 van 12u tot 14u
Dieter DEJONGHE, Claeys & Engels
Bram VANDAEL, Claeys & Engels
,
Archived

Online seminarie van 22 juni 2017
Sprekers: Meesters Dieter Dejonghe en Bram Van Dael (Claeys & Engels)

De keuze, voor zover überhaupt al mogelijk, tussen het statuut van werknemer dan wel het statuut van zelfstandige is niet eenvoudig; niet alleen voor de betrokkenen zelf maar evenzeer voor hun opdrachtgevers en mede-contractanten. De verleiding om voor het statuut van zelfstandige te kiezen of om met zelfstandige dienstverleners in zee te gaan is groot…. maar de risico’s ook.

De sprekers zullen in het bijzonder focussen op volgende topics en mogelijke pijnpunten:

1. Schijnzelfstandigheid: een problematiek die even oud is als het arbeidsrecht maar nog steeds brandend actueel.

o   Herinnering aan de basisprincipes: een probleem voor elke freelancer? Of enkel voor zijn opdrachtgever? Gevolgen voor de opdrachtgever en de schijnzelfstandige zelf in geval van herkwalificatie?

o   De arbeidsrelatiewet van 27 december 2006: eindelijk klaarheid? Beoordelingscriteria: algemeen en per sector; weerlegbaar vermoeden?

o   De interpretatie van de vier criteria door het Hof van Cassatie

2. Terbeschikkingstelling: de verstrengde regeling. 

o   De programmawet van 27 december 2012

o   Noodzakelijke aanpassing van de contractuele bepalingen.

3. Hoofdelijke aansprakelijkheid: het spreekwoordelijke zwaard van Damocles?

o   Algemene en bijzondere hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van mede-contractanten voor loonschulden

4. Vennootschapsmandatarissen: specifieke situatie?

o   Sociaal statuut van de vennootschapsmandataris.

o   Contractuele bepalingen in verband met het zelfstandig statuut van de vennootschapsmandataris.

o   Ontslagbescherming?

Meester Dieter Dejonghe is vennoot bij het advocatenkantoor Claeys & Engels waar hij zich in het bijzonder toelegt op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Meester Bram Van Dael is medewerker bij het advocatenkantoor Claeys & Engels waar hij cliënten begeleidt bij transacties tussen bedrijven en/of stakeholders, zoals de koop-verkoop van aandelen, fusies en splitsingen, overdrachten of inbrengen van een bedrijfstak en management buy-outs. Hij heeft dan ook een bijzondere ervaring en interesse in het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht. Daarnaast richt Meester Van Dael zich vooral op de zelfstandige medewerkers van bedrijven. Naast het verbintenissenrecht is hij dan ook thuis is in de bijzondere (handels)contracten, zoals handelsagenturen en concessies, maar ook in de remuneratieproblematiek van vennootschapsmandatarissen en andere zelfstandige medewerkers.

Beiden hebben talloze publicaties op hun naam staan en zijn bijzonder gewaardeerde sprekers op interne én externe seminaries.