Wat brengt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor de HR-praktijk?

Op 22/03/2019 van 12:30u tot 14:30u
Vera CAIMO, Claeys & Engels
Jan VAN GYSEGEM, Claeys & Engels
,
Archived

Seminarie van 22.03.2019

Met het nieuw voorgestelde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wil de wetgever het vennootschapsrecht vereenvoudigen, flexibeler maken, aanpassen aan Europese evoluties en zo ons land aantrekkelijker maken voor vennootschappen en verenigingen. 

Maar wat betekent dit nieuwe wetboek nu voor de HR-praktijk? Dat overlopen wij tijdens dit seminarie.

Alle vennootschapsmandatarissen, ook bestuurders van een NV, kunnen nu een ontslagbescherming krijgen (middels een opzeggingstermijn en/of -vergoeding). Wij bekijken hoe dit tot uiting kan komen in een managementovereenkomst. Maar zelfs met een contractuele ontslagbescherming, kan de vennootschap het mandaat van de bestuurder nog altijd beëindigen wegens wettigereden, zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. Zal hiermee een rechtspraak op gang komen, zoals wij kennen van de arbeidsrechtbanken die moeten oordelen over het ontslag om dringende reden van werknemers? 

De onduidelijkheid of leden van een directiecomité (dat ook een andere naam krijgt: “directieraad”) nu altijd zelfstandigen zijn dan wel het mandaat ook onder een arbeidsovereenkomst kunnen uitoefenen is voorbij: zij kunnen niet onder een arbeidsovereenkomst werken. Wij overlopen de mandaten binnen een BV en NV om na te gaan hoe het nu zit met hun statuut. Zijn er nog risico’s op schijnzelfstandigheid?

Veel vennootschappen zullen de samenstelling van hun organen (moeten) herbekijken. Het wetsontwerp voorziet meerdere mogelijkheden om het bestuur te organiseren. De BV (vroegere BVBA) kan nu het dagelijks bestuur delegeren aan een wettelijk orgaan. De NV kan kiezen voor een enige bestuurder, een monistisch bestuur met een raad van bestuur of een dualistisch bestuur met een raad van toezicht en een directieraad. De wetgever wil geen dubbele mandaten meer (dus niet én bestuurder én lid van de directieraad), en ook niet meerdere petjes op (dus niet én zetelen als natuurlijke persoon én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon). En hoe zit het met de aansprakelijkheid van vennootschapsmandatarissen?

Tot slot gaan wij in op de formaliteiten vereist bij de beëindiging van het vennootschapsmandaat en hoe de wetgever dit praktischer gaat maken. Gedaan met “vergaderingen op papier” en inderhaast georganiseerde conference calls? Kan de ontslagnemende bestuurder nu zelf zijn ontslag laten publiceren?

Vera Caimo is advocaat en senior associate in het kantoor Claeys & Engels. Ze is er gespecialiseerd in handels- en vennootschapsrecht. Eén van haar domeinen van expertise betreft zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten, zoals handelsagentuur-, consultancy- en franchiseovereenkomsten.

Jan Van Gysegem is advocaat en vennoot bij Claeys & Engels adviseert over aanvullende pensioenen en vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van human resources. In dat kader legt hij zich in het bijzonder toe op vragen van corporate en pension fund governance. Hij adviseert regelmatig over remuneratie van directieleden (onder meer optie-, aandelen- en andere LTI-plannen). Jan staat cliënten ook bij in outsourcing of verkooptransacties. Hij pleit in gerechtelijke procedures en arbitrages in deze domeinen.