Waalse decreten m.b.t. woninghuur en handelshuur – Welke wijzigingen aan het huurrecht?

Op 16/05/2018 van 12u tot 14u
Judit KARLSSON, Crosslaw
,
,
Archived

De Zesde Staatshervorming voorzag in de regionalisering van de huurwetgeving. Sinds 1 juli 2014 is huurwetgeving geen federale bevoegdheid meer. In Vlaanderen werd reeds reglementering aangenomen inzake handelshuur, het zogenaamde pop-up decreet. Wat woninghuur betreft, is op 1 januari 2018 de Brusselse huurordonnantie in werking getreden. Het voorontwerp van het Vlaamse woninghuurdecreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 14 juli 2017 en ingediend bij het Vlaamse Parlement waar het thans in behandeling is. Het Waalse parlement heeft op 14 maart 2018 het decreet inzake woninghuur goedgekeurd. Zowel het Vlaamse en het Waalse woninghuurdecreet treden in werking op 1 september 2018. Op 15 maart 2018 werd eveneens het Waalse decreet op de pop-up huur (korte handelshuur) gepubliceerd. Het treedt (voor het merendeel van de bepalingen) in voege op 1 mei 2018. Dit seminarie geeft een overzicht van de nieuwigheden en wijzigingen inzake woninghuur en handelshuur in Wallonië.

Het Waalse decreet m.b.t. woninghuur voorziet als één van de voornaamste nieuwigheden de creatie van een wettelijk kader voor de medehuur en de huur van studentenkamers alsook de verruiming van het toepassingsgebied op bepaalde roerende goederen zoals boten, hutten, joerten…

Het decreet is eveneens van toepassing op tweede verblijf, maar niet op toeristische verhuring. Daarnaast veranderen ook tal van bepalingen die een directe impact hebben op lopende en nieuwe huurovereenkomsten.

Het Waalse decreet m.b.t. pop-up huur is van toepassingen op handelshuren van één jaar of minder.

Dit seminarie heeft tot doel om een praktisch overzicht te geven van de relevante wijzigingen voor vastgoedmakelaars en eigenaars. De volgende topics komen onder meer aan bod:

Wat woninghuur betreft:

  • Een wettelijk kader voor medehuur en studentenhuur
  • Wettelijke regeling in geval van sterfte van de huurder
  • Wijzigingen inzake onderverhuur
  • Mogelijkheid om indicatieve huurprijzen uit te vaardigen
  • Overgangsbepalingen (lopende huurovereenkomsten of nieuwe huurovereenkomsten)

Wat handelshuur betreft:

  • Korte herinnering van de federale wetgeving
  • Samenvatting van het nieuw Waalse huurdecreet

Mr. Judit KARLSSON is advocaat bij Crosslaw en consultant in de materie van onder meer handelshuur, gespecialiseerd in vastgoed met een bijzondere focus op huurrecht, bouwrecht, vastgoedtransacties, mede-eigendom, …