Vlaams huurdecreet – Bespreking van de clausules in huurovereenkomsten

Op 26/11/2018 van 12u tot 14u
Michael VLOEBERGHS, Monard Law
,
,
Archived

Seminarie van 27.11.2018

Door de regionalisering van de huurwetgeving in het kader van de zesde staatshervorming zag het Vlaams huurdecreet het licht. Het wijzigt tal van clausules die in de standaardhuurcontracten voorkomen. Een goed inzicht in deze wijzigingen is essentieel om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. 

Het Vlaams huurdecreet voert een specifieke regeling in voor verschillende situaties van medehuur. Zowel de geïnstitutionaliseerde partnerrelaties als de feitelijke partnerrelaties, én vormen van samenhuizen, worden geregeld.   

Daarnaast is het essentieel te weten welke bepalingen van het Vlaamse huurdecreet van dwingend recht zijn, en in welke mate wijzigingen aangebracht dienen te worden aan de lopende huurovereenkomsten:  

 • Clausule met betrekking tot de uitoefening van het bezoekrecht door de verhuurder
 • Opmaak van een renovatiehuurovereenkomst
  • Omschrijving van de werken
  • Regeling met betrekking tot het opvragen van het conformiteitsattest op het einde van de werken
  • Hoe afspraken omtrent renovatiewerken formuleren lopende de huurovereenkomst?
 • Clausule met betrekking tot de opzegging door de verhuurder voor grondige renovatiewerken
  • Omschrijving van de over te maken documenten?
   • verleende stedenbouwkundige vergunning indien deze vereist is
   • een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met  een gedetailleerde kostenraming
   • een aannemingsovereenkomst
   • een conformiteitsattest
  • Wijzigingen met betrekking tot de opzeggingstermijn
  • Drempelbedrag bij meerdere woningen in één gebouw
 • Clausule met betrekking tot de omvang van de herstellingsplicht in hoofde van de verhuurder
  • Hoe de verdeling van de herstellingsplicht tussen huurder en verhuurder formuleren?
  • Verwijzen naar de lijst met kleine herstellingen die de Vlaamse regering zal opmaken?
 • Clausule met betrekking tot de verdeling van kosten en lasten
  • Verwijzen naar de lijst met kosten die de Vlaamse regering zal opmaken?
  • Bepalingen over de kosten die niet in de lijst van de Vlaamse regering opgenomen zijn?
 • Herformulering indexatieclausule
 • Clausule met betrekking tot de huurwaarborg
 • Clausule met betrekking tot de overdacht van het gehuurde goed lopende de huurovereenkomst
 • Clausule met betrekking tot het einde van de huurovereenkomst naar aanleiding van het overlijden van de huurder
 • Clausules met betrekking tot medehuur
  • Verschil in formulering in geval van geïnstitutionaliseerde partnerrelaties, feitelijke partnerrelaties en medehuur
 • Specifieke clausules met betrekking tot studentenhuur
 • Welke bepalingen in het huurdecreet zijn van dwingend recht?
 • Wat met lopende huurovereenkomsten? 

Mr. Michael VLOEBERGHS is advocaat in het kantoor Monard Law. Hij is gespecialiseerd in vastgoedrecht en aannemingsrecht en werkzaam binnen de afdeling property van het kantoor.