Vastgoedconstructies in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten

Op 29/10/2015 van 12u tot 14u
Mr. Joost BOSQUET, Monard Law
,
,
Archived
Foto: Andre Chinn

Het realiseren van infrastructuur door openbare besturen en functionele openbare diensten gebeurt hoe langer hoe meer door middel van zogenaamde vastgoedconstructies. Daarbij wordt het verlenen van zakelijke rechten, persoonlijke gebruiksrechten zoals huur en onroerende leasing, het afsluiten van een koop-verkoop of het oprichten van een projectvennootschap gecombineerd met verplichtingen en aanspraken over de gewenste infrastructuur. In vele gevallen wordt daarbij de wetgeving overheidsopdrachten ter zijde gelaten. De vraag rijst of dit terecht is. De grens tussen het aangaan van zuivere vastgoedcontracten en het verlenen van overheidsopdrachten is erg dun.

Het Hof van Justitie tolereert bepaalde omzeilingen van de wetgeving overheidsopdrachten niet. PPS buiten de wetgeving overheidsopdrachten om wordt erg schaars. Koop-verkoop van onroerend goed, de huur van reeds opgerichte en nog op te richten gebouwen, het verlenen van een erfpacht onder voorwaarden en de oprichting van projectvennootschappen komen binnen het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten te liggen. Rusthuizen, service-flats, stedelijke renovatieprojecten en stadsontwikkeling worden via vastgoedcontracten gerealiseerd. De ene keer met, de andere keer zonder een beroep op de mededinging. Globaal wordt in dit seminarie de vraagstelling aangepakt of stadsontwikkeling wars van de wetgeving overheidsopdrachten nog mogelijk is, en onder welke modaliteiten dit nog kan.

Mr. Joost BOSQUET (Monard Law)Het seminarie wordt gepresenteerd door Mr. Joost BOSQUET. Mr. Bosquet is advocaat en associate partner in het kantoor Monard Law, met vestigingen te Antwerpen, Brussel, Gent, en Hasselt. 
Hij is gespecialiseerd in het administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op alle aspecten van het overheidsopdrachtenrecht, zoals het verlenen van bijstand bij de gunning van overheidsopdrachten, geschillen inzake de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, de screening van bestekken, erkenningsproblematiek van aannemers van werken, PPS, advisering en bijstand bij het opzetten van vastgoedconstructies met publiekrechtelijke instellingen.

Volgende topics komen zeker aan bod: 

  • Wanneer wordt een koop-verkoop geherkwalificeerd als een overheidsopdracht?
  • Erfpachten en opstalrechten met randvoorwaarden voor het realiseren van infrastructuur;
  • Het verhuren van nog op te richten gebouwen of gebouwen die worden heringericht in functie van de noden van een openbaar bestuur;
  • De mogelijkheid tot exploitatie als vergoeding van een overheidsopdracht versus de concessies voor openbare werken en diensten;
  • Het oprichten van projectvennootschapen die de ontwikkeling van nieuwe stadsbuurten of infrastructuur tot doel hebben;
  • De doorlegging van de aanbestedingsplicht naar een promotor of private partner;
  • De in house benadering en de horizontale samenwerking tussen aanbestedende diensten als uitzondering op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten;
  • De rechtsbescherming in geval van onderhandse vastgoedcontracten – risico’s tot herkwalificatie