Tijdskrediet en thematische verloven: een stand van zaken

Van september, 2019
Karin RASSCHAERT, Rasschaert Advocaten
,
,

Seminarie van 16.09.2019

Om werknemers uit de privésector de kans te bieden hun beroeps- en privéleven beter op elkaar af te stemmen, ontwikkelde de wetgever het stelsel van tijdskrediet en later ook de thematische verloven waarbij werknemers tijdelijk hun arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk kunnen schorsen, met de garantie om hun betrekking opnieuw op te nemen na de periode van schorsing.

Aan de regelgeving met betrekking tot tijdskrediet werd ondertussen regelmatig gesleuteld. Discrepanties tussen de toegangsvoorwaarden voor het recht op tijdskrediet enerzijds en die voor het recht op onderbrekingsuitkeringen anderzijds maakten het tot een complex kluwen voor alle betrokkenen. 

Opeenvolgende wetswijzigingen beoogden het tijdskrediet te beperken en de thematische verloven uit te breiden. Vanuit deze invalshoek werden de thematische verloven recentelijk verder aangepast door de invoering van de mogelijkheid om 1/10eouderschapsverlof op te nemen en flexibelere opnamemogelijkheden te voorzien voor ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand.

Tijdens dit webinar wordt een update gegeven van het complexe thema van het tijdskrediet en de thematische verloven zodat u weer helemaal mee bent. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • De vormen van tijdskrediet en thematisch verlof anno 2019
  • De nieuwe vorm van 1/10eouderschapsverlof
  • Flexibilisering opnamemogelijkheden ouderschapsverlof en voltijds verlof voor medische bijstand
  • De actuele bedragen van de onderbrekingsuitkeringen
  • Uitbreiding van de notie ‘kind met een handicap’ en de aangepaste leeftijdsgrens in het kader van het ouderschapsverlof
  • Enkele aandachtspunten (Quid overuren in het kader van tijdskrediet)

Mr. Karin Rasschaert overloopt tijdens het seminarie de reglementering inzake het tijdskrediet en de thematische verloven in de privésector met specifieke aandacht voor de recente wetswijzigingen. Karin Rasschaert is vennoot bij Rasschaert Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft meer dan 20 jaar ervaring.