Rekening-courant, lening of vordering en de problematiek van de fiscale aftrekbaarheid van intrestlasten

Op 22/01/2019 van 12u tot 14u
Jo ROSELETH, Sherpa Law Advocaten
,
,
Archived

Semianrie van 22.01.2019

Actuele stand van zaken en nog te verwachten impact van het Zomerakkoord en de ATAD

Rekening-courant verhoudingen of vorderingen, hetzij debet, hetzij credit, tussen de bedrijfsleider en zijn vennootschap of tussen groepsvennootschappen onderling zijn quasi onvermijdelijk. Omwille van de verleidelijke en mogelijke (fiscale) optimalisaties werden deze financiële relaties door de fiscus steeds met argusogen gevolgd en, onder meer omwille van besparingsredenen dan wel met het oog op internationale harmonisatie en fraudebestrijding, in de loop der jaren strenger gereglementeerd.

De spreker geeft tijdens dit seminarie een overzicht van de opeenvolgende fiscale beperkingsmaatregelen, een update van de actuele stand van zaken, de reeds geplande verdere ingrepen alsmede de do’s and don’ts die de bedrijfsleider of directeur, hetzij van een KMO, hetzij binnen een internationale groep, indachtig dient te zijn om in rustig fiscaal vaarwater te blijven.

Volgende topics komen aan bod:

 • Beperkingen aan schuldfinanciering in België; thin cap regulations
  • Herkwalificatie van “besmette” voorschotten (art. 18, lid 1, 4° KB/WIB ’92)
   • Bedrijfsleider 1ste categorie/echtgeno(o)t(e)/kinderen
   • Begrippen “geldlening” en “vordering”
   • Drempels
   • Rentevoet: Marktrente en referentiemarktrentevoet
   • Thin Cap en afschaffing van de 13% regel
   • Quid met lopende, bestaande voorschotten?
   • Quid met andere intresten: nog steeds “marktrente”?
   • Impact op genot verlaagd tarief VennB: de 13 % regel
   • Speciale gevallen:
    • Voorschot slechts gedurende een deel van het jaar toegestaan
    • Opsplitsing in rentedragend en renteloos gedeelte
   • Uitzondering: startende KMO-vennootschap via crowdfunding
  • Intresten betaald aan belastingparadijzen of op intra-groepsleningen
   • Historische evolutie:
    • van 7/1 naar 5/1 debt/equity ratio
    • algemene aftrekbeperking; ook voor intercompany-leningen
   • Begrip “verbonden vennootschappen”
   • Uitzondering voor activiteiten van dagelijks thesauriebeheer/cash pooling-vennootschappen: bijzondere berekening
   • Impact op andere leningen?
  • De ATAD-richtlijn 2016/1164
   • Verschil met de 1 op 5 ratio; toepasselijk op alle vormen van schuld én ongeacht het feit of deze vorderingen aangehouden worden door al dan niet verbonden ondernemingen
   • Berekening van de EBITDA, financieringskosten-surplus en de minimis van 3 mio EUR
   • Uitzonderingen
   • Inwerkingtreding
   • Impact op grote ondernemingen en op de vastgoedsector
 • Rekening-courant en overlijden
 • Rekening-courant en schenking tegen verlaagd tarief van familiale vennootschappen
 • Meest recente rechtspraak, administratieve beslissingen en standpunten van de rulingcommissie
 • Special topics:
  • Abnormale en goedgunstige voordelen
  • Boeking van de meeropbrengst na een fiscale controle op R/C
  • Kunnen bezoldigingen of voordelen van alle zonder enige beperking geboekt worden op R/C?
  • Do’s and don’ts om het debetsaldo van de R/C te verminderen
  • Is eenvoudige compensatie van debet- en creditstand mogelijk?
  • Omzetting van een vordering in R/C in een lening
  • Gevolgen van het stopzetten van het mandaat van bedrijfsleider
 • Conclusie: Is deze vorm van financiering nog steeds fiscaal voordelig ook na verlaging tarief VennB?
  • Geen sociale bijdragen
  • Geen gemeentebelasting

Meester Jo Roseleth is mede-oprichter van en managing partner bij het advocatenkantoor Sherpa Law met vestigingen te Antwerpen en te Brussel waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op fiscaal- en vennootschapsrecht alsmede op vermogens- en successieplanning. Zijn dagelijkse advocatenervaring verrijkt Meester Roseleth door deelname aan de academische wereld (gastprofessor aan de Fiscale Hogeschool en Odisee) en gespecialiseerde studiedagen. Verder is hij ook lid van de redactieraad van Fiscale Actualiteit en de adviesraad van Accountancy & Fiscaliteit (Wekelijkse nieuwsbrief Standaard Uitgeverij), medewerker rechtspraakrubriek Algemeen Fiscaal Tijdschrift en bestuurder bij de BATL (Belgian Association for Tax Lawyers).