Misbruik van vennootschapsgoederen – Capita selecta voor vennootschapsbestuurders (+ boek)

Op 06/06/2017 van 12.00u tot 14.00u
Benjamin GILLARD, VDG Law
,
,
Archived

De nieuwe faillissementswet van 8 augustus 1997 voerde in het Belgische strafrecht onder artikel 492bis van het Strafwetboek (Sw.) het nieuwe misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen in. Hoewel het in het kader van de faillissementswetgeving werd geïntroduceerd, geeft dit misdrijf ook (en vooral) daarbuiten aanleiding tot vervolging. Het misdrijf werd in onze wetgeving ingevoerd om repressief te kunnen optreden wanneer de vennootschap het slachtoffer wordt van mogelijke financiële misbruiken door haar bestuurders.

Dit seminarie is gericht op vennootschapsbestuurders. Eerst worden de bestaansvoorwaarden van het misdrijf beschreven, waarna zal worden ingezoomd op een aantal bijzondere toepassingen. De theorie omtrent het misbruik van vennootschapsgoederen wordt aldus klaar en duidelijk uitgelegd aan de hand van een of meerdere casussen.

Mr. Benjamin GILLARD is advocaat en partner in het kantoor Verstraeten, Dewandeleer & Gillard Advocaten (VDG Law). Hij legt zich toe op het vennootschaps- en financieel strafrecht. Hij adviseert en vertegenwoordigt zowel natuurlijke personen en vennootschappen die het voorwerp zijn van strafrechtelijke vervolging, als benadeelde partijen die een vordering willen instellen. Benjamin is tevens auteur van het boek “Misbruik van vennootschapsgoederen (Larcier – 2017 – winkelprijs 90 EUR) dat bij het seminarie ingesloten wordt.

Tijdens het seminarie komen o.a. de volgende topics aan bod:

  • Vertoont het concept van het vennootschapsbelang voor het misdrijf enige relevantie?
  • Is een effectief geleden schade (in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W.) vereist of volstaat de blootstelling aan een risico op schade?
  • Wat is de precieze draagwijdte van de begrippen “nadeel”, “vermogensbelang” en “betekenisvol”?
  • Is misbruik van vennootschapsgoederen door omissie mogelijk?
  • Kent de strafbare deelneming slechts een beperkte toepassing (met name enkel in hoofde van buitenstaanders van de vennootschap), door de gelding van de wettelijke toerekening t.a.v. de daders van het misdrijf?
  • Kunnen vennoten en/of schuldeisers zich op ontvankelijke wijze burgerlijke partij stellen uit hoofde van misbruik van vennootschapsgoederen en, zo ja, voor welke schade?