Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting – fundamentele beginselen en enkele hete hangijzers

Op 21/03/2017 van 12u tot 14u
Mr. Svjatoslav GNEDASJ, Linklaters
,
,
Archived

Online seminarie van dinsdag 21 maart 2017 (duur opname: 03u 04m 30s)
Spreker: Mr. Svjatoslav GNEDASJ (Linklaters)

De live-uitzending duurde 1u langer dan aangekondigd - U geniet dus van een seminarie van 3u voor de prijs van een seminarie van 2u

De kostenaftrek kent vele facetten voor vennootschappen: kosten uit verrichtingen, waarderingskosten en fiscale kosten die strikt boekhoudkundig geen uitgaven zijn. De fiscale wetgeving onderwerpt sommige ervan aan specifieke voorwaarden en de praktijk dwingt de fiscalist tot het maken van de nodige nuances zelfs voor de aan algemene aftrekvoorwaarden onderworpen kosten.

Vermits de kostenaftrek het ankerpunt bij uitstek is van de inkomstenbelasting en een van de centrale spelers bij fiscale planning, is het cruciaal de grenzen ervan te (ver)kennen, om een optimale fiscale strategie voor het bedrijf te kunnen uittekenen. Deze grenzen worden regelmatig verlegd of op scherp gesteld via wijzigende standpunten van de belastingadministratie, instabiele, soms onvoorspelbare en zelfs tegenstrijdige rechtspraak, onduidelijke antwoorden op parlementaire vragen, enz. Specifiek hierbij is dat het toepasselijke scharnierartikel 49 WIB92 in praktijk ruimte voor interpretatie biedt. Een goed begrip van de draagwijdte van die bepaling en van haar verhouding tot andere aftrek- en antimisbruikbepalingen van het WIB92, maakt het mogelijk een gedegen verantwoording voor verschillende kostenposten, die in praktijk aanleiding geven tot betwistingen, proactief voor te bereiden en de risico’s voor het bedrijf te beperken.

Mr. Svjatoslav GNEDASJ is advocaat bij het kantoor Linklaters en gespecialiseerd in fiscaal recht. Naast de adviespraktijk focust Mr. Gnedasj op complexe geschillen in fiscaal (straf)recht. Hij is auteur van het artikel “90 jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek. Hoe de geschiedenis tot de toekomst bijdraagt – een actueel overzicht met praktische beschouwingen op het vlak van de vennootschapsbelasting” (Algemeen Fiscaal Tijdschrift) waarvan een uitgebreide versie binnenkort in boekvorm verschijnt (met als titel “Artikel 49 WIB 1992 ont(k)leed”). Aan de hand van de recente evoluties geeft Mr. Gnedasj mee hoe u best kostenaftrekken motiveert en onderbouwt.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Toepassingsgebied en draagwijdte van artikel 49 WIB92 en diens aftrekvoorwaarden
 • Rol van artikel 49 binnen het WIB92 en de verhouding tot andere aftrek- en antimisbruikbepalingen (inzonderheid artikelen 26 en 344, §1 WIB92)
 • Betekenis van de finaliteitsvoorwaarde en gevolgen van de midzomernachtarresten van het Hof van Cassatie van juni 2015 op de rol van de causaliteit
 • Tijdstip inzake kostenaftrek
 • Specifieke praktijkgevallen
  • Kosten van onroerend goed (gebruikt voor: activiteit, bezoldiging, inkomstencreatie)
  • Tantièmes
  • Management fees
  • Financiering van aandelen
  • Financiering en dividenduitkeringen / kapitaalverminderingen
  • Kostenaftrek in staatssteundossiers