Het sociaal statuut van de bestuurder – update na het WVV en internationale aspecten

Van december, 2019
Jan VAN GYSEGEM, Claeys & Engels
Sophie MAES, Claeys & Engels
,

Seminarie van 17.12.2019

Het op 1 mei 2019 in werking getreden Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft niet alleen een impact op het ‘klassiek’ vennootschappen- en verenigingsrecht doch ook op het domein van het sociaal recht en in het bijzonder op het vlak van het sociaal statuut van de vennootschapsmandatarissen, wat hier en daar tot wat onduidelijkheid aanleiding heeft gegeven.

In de artikelen 5:70 en 7:85 WVV staat dat “Bestuurders in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap kunnen zijn verbonden”. De sprekers zullen toelichten hoe deze duidelijke bepaling moet geïnterpreteerd worden en wat de concrete impact ervan is.

Volgende topics komen aan bod:

 • De verhouding tussen KB nr. 38 (houdende inrichting van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen) en het WVV. De aansluitings- en bijdrageplicht in hoofde van een vennootschapsmandataris.
  • Wat is de verhouding tussen de bepalingen van het WVV en het vermoeden van KB nr. 38?
  • Wat dient begrepen te worden onder ‘vennootschapsmandatarissen’? Quid mandaten Raad van Toezicht en/of Directieraad? Wat met de ‘vaste vertegenwoordigers’
  • Weerlegbaarheid van het vermoeden een (geremunereerde) zelfstandige activiteit uit te oefenen
  • Combinatie bestuursmandaat – arbeidsovereenkomst?
 • Impact op de problematiek van de schijnzelfstandigheid?
 • Impact op de organisatie van bestuursorganen?
 • Impact op de problematiek van de bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Internationale aspecten:
  • buitenlanders met een mandaat in een Belgische vennootschap
  • Belgen met een mandaat in een buitenlandse vennootschap
  • aansluitingsplicht? Bijdrageplicht?
  • combinatie van Belgische arbeidsovereenkomst of bestuursmandaat met buitenlandse bestuursmandaten  

Meester Jan Van Gysegem is advocaat-vennoot in het kantoor Claeys & Engels en is lid van de balies van Brussel, Gent en New York. Meester Van Gysegem adviseert over aanvullende pensioenen en vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van human resources. Hij is een stichtend lid en erevoorzitter van BePLA, "the Belgian Pension Lawyers Association" (www.bepla.be) en is lid van IPEBLA ("International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association"). 

Meester Sophie Maes is advocaat-vennoot in het kantoor Claeys & Engels Zij adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling met inbegrip van arbeidsmigratie (arbeidskaarten, "single permit", visa en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij is mede-auteur van het boek "Tewerkstelling buitenlandse werknemers". Binnen Ius Laboris is zij lid van het “Executive Committee” en voorzitter van de “Global Mobility and Immigration Expert Group".