Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What's new?

Op 06/11/2018 van 12u tot 14u
Céline VAN DEN BERGHE, CIB Vlaanderen
Pieter DECELLE, CIB Vlaanderen
,
Archived

Seminarie van 06.11.2018

De zesde staatshervorming hevelde de bevoegdheid met betrekking tot het woninghuurrecht over van het federale niveau naar de gewesten. Aanvankelijk bleef de federale wetgeving van toepassing maar alle gewesten lanceerden initiatieven om een eigen huurwetgeving te schrijven. Zo zal op 1 januari 2019 het Vlaamse Woninghuurdecreet van kracht worden. 

Voorheen zaten de bepalingen met betrekking tot woninghuur verspreid over de Woninghuurwet, het Burgerlijk Wetboek en – voor de procesrechtelijke bepalingen - het Gerechtelijk Wetboek. Het Vlaams Woninghuurdecreet bundelt deze bepalingen in één overzichtelijke tekst waarin tevens specifieke wettelijke regelingen worden opgenomen voor de diverse vormen van ‘samenhuizen’. Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat verder ook een aparte titel inzake studentenhuisvesting.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Basisbeginselen van het Vlaams Woninghuurdecreet & toepassingsgebied
 • De nieuwigheden voor huurders en verhuurders
  • Welke informatie en gegevens mag de verhuurder vragen? Precontractuele fase.
  • Opmaak van het huurcontract: inhoud, verplichte bijlagen en registratie
  • Duur en opzeggingsmogelijkheden
   • Negenjarige huur
   • Huur voor meer dan negen jaar
   • Huur voor het leven / huur van korte duur
  • Huurprijs
   • Huurprijsbepaling & indexering
   • Huurprijsherziening
   • Huurlasten & huurkosten
  • Huurwaarborg
   • Huurwaarborgvormen
   • Huurwaarborglening
   • Vrijgave van de huurwaarborg
  • (minimale) Woningkwaliteit(snormen):
   • Impact van de normen van de Vlaamse Wooncode
   • Woningkwaliteit bij aanvang van de huurovereenkomst & leveringsplicht verhuurder
   • Woningkwaliteit ‘en cours de route’: gebreken en huurherstellingen
  • Intredende en uittredende plaatsbeschrijving
  • Tijdens de huur: over o.m. de verzekering voor brand- en waterschade
  • Einde van de huur: wat bij overlijden van één van de partijen
  • Overdracht en tenietgaan van het verhuurde goed
 • Medehuur:
  • Algemene principes
  • Geïnstitutionaliseerde partnerrelaties: gehuwden en wettelijk samenwonenden (Art. 52)
   • Wettelijk medehuurderschap en (extra) bescherming van de gezinswoning
   • Opzegging
   • Scenario’s bij beëindiging van de relatie
  • Feitelijke samenwoning (Art. 53)
   • Wettelijke mogelijkheid tot contractstoetreding
   • Individueel opzeggingsrecht
 • Procedurele aspecten en de verhouding tussen het gewestelijke woninghuurrecht en het federale algemeen verbintenissenrecht
 • Studentenverblijven: Eigen wettelijk kader
  • Toepassingsgebied
  • Specifieke bescherming voorzien door het Woninghuurdecreet
   • Huurwaarborg
   • Huuroverdracht en onderhuur
   • Stilzwijgende verlenging en bijzondere beëindigingsmogelijkheden
 • Inwerkingtreding – overgangsmaatregelen

Mevrouw Céline Van den Berghe, jurist-adviseur, en de heer Pieter Decelle, beleidsmedewerker wonen, zijn beiden verbonden aan het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw, ook wel bekend als de studiedienst van CIB Vlaanderen. Dat is de grootste en meest representatieve belangenvereniging voor Vlaamse vastgoedmakelaars, rentmeesters, syndici en andere vastgoedberoepen. Beide sprekers hebben namens CIB Vlaanderen de totstandkoming van het Vlaams Woninghuurdecreet van zeer nabij opgevolgd en kunnen u vanuit deze achtergrond met kennis van zaken informeren over de belangrijkste nieuwigheden en innovaties.