Het nieuwe landschap van de alternatieve geschillenregeling in België: de nieuwe bemiddelingswet, collaboratieve onderhandelingen en andere ADR

Op 28/01/2019 van 12u tot 14u
Claudia VAN SEVEREN, Everest Advocaten - UGent
Floortje BUYSSENS, Everest Advocaten - UGent
,
Archived

Seminarie van 28.01.2019

Op 2 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”. Deze wet heeft onder meer tot doel om (eindelijk) uitvoering te geven aan de belofte van de regering om maximaal in te zetten op de bevordering van alternatieve vormen van geschiloplossing, waaronder bemiddeling

Het promoten van deze alternatieven zou de rechtscolleges moeten ontlasten, wat op zijn beurt moet bijdragen tot het wegwerken van de gerechtelijke achterstand. De klassieke procedure voor de overheidsrechter zou met andere woorden een “last resort” moeten vormen: het ultieme vangnet, wanneer andere (minnelijke) oplossings­trajecten niet mogelijk of niet aangewezen zijn. 

Om dit doel te bereiken bevat de wet meerdere belangwekkende wijzigingen van de procedureregels: zo kan de rechter voortaan ambtshalve een bemiddeling opleggen; ook kan hij partijen op de zitting ondervragen over wat zij al hebben gedaan om hun geschil minnelijk op te lossen; een nieuwe onderhandelingsvorm, voorbehouden voor de zogenaamde “collaboratieve advocaten”, werd ingevoerd, ...

De vraag is of deze maatregelen voldoende zullen zijn om het gebruik van alternatieve vormen van geschiloplossing te stimuleren en hen een meer prominente plaats te geven binnen de Belgische rechtsorde. 

In dit seminarie behandelen de sprekers zowel de wijzigingen aan de bestaande regels inzake bemiddeling, als het geheel nieuwe instrument van de collaboratieve onderhandelingen. Verder brengen zij u up-to-date over enkele andere alternatieve vormen van geschiloplossing, die steeds meer aan belang winnen in de (rechts)praktijk. 

Volgende topics komen onder meer aan bod:

 • Algemeen – Wettelijk kader
 • Bemiddeling: begrippen, toepassingsgebied, actoren & procedureregels
 • Collaboratieve onderhandelingen en advocaten
 • Andere ADR
  • rechterlijke verzoening (minnelijke schikking)
  • arbitrage
  • mini-trial
  • bindende derdenbeslissing
  • online dispute resolution (ODR)
  • Brussels International Business Court (BIBC)
 • Contractuele ADR-clausules: tips & tricks voor de praktijk

Meesters Claudia Van Severen en Floortje Buyssens zijn beiden als advocaat verbonden aan het kantoor Everest (Gent) en als praktijkassistent aan de Universiteit Gent.

Meester Claudia Van Severen combineert haar activiteiten als advocaat, met focus op vertegenwoordiging van cliënteel in het kader van gerechtelijke procedures, met een academisch mandaat als praktijkassistent aan de Universiteit Gent voor het vak Burgerlijk Procesrecht. Zij spreekt en publiceert regelmatig over onderwerpen in de materie van het burgerlijk procesrecht. Zij is tevens co-editor van de International Encyclopaedia of Civil Procedureen redactielid van het Nieuw Juridisch Weekbladen de Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.

Ook meester Floortje Buyssens combineert haar advocatenpraktijk, met focus op contractenrecht, marktpraktijken en consumentenbescherming, intellectuele eigendomsrechten en distributie, met een academisch mandaat als praktijkassistent aan de Universiteit Gent voor het vak Verbintenissenrecht. Zij is tevens federaal erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en gecertificeerd bMediatior (bMediation).