Gratis webinar - FAQ Coronavirus en fiscale en financiële steunmaatregelen voor bedrijven

Van april, 2020
Hilde VAN DEN KEYBUS, Monard Law
Birgitta VAN ITTERBEEK, Monard Law
,

Seminarie van 03.04.2020 - 1:32:01 - SLIDES & HANDOUTS

De coronacrisis blijkt niet enkel een gezondheids- maar ook een economische crisis. De uitbreiding en heroriëntering van de zorgcapaciteit ging hand in hand met een batterij maatregelen om de economische impact van de lockdown te milderen. Deze maatregelen gingen uit van tal van verschillende organisaties (FOD Financiën, RSVZ, Nationale Bank, Assuralia, Febelfin,EIB, regionale overheden…) waardoor het voor ondernemers moeilijk is het bos door de bomen te zien. 

Dit seminarie focust op de fiscale en financiële maatregelen waarop uw onderneming beroep kan doen. De maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid, RSZ-bijdragen,… komen niet aan bod (zie hiervoor FAQ Coronavirus en HR-beleid). Mrs. Hilde VAN DEN KEYBUS en Birgitta VAN ITTERBEEK volgen de vragen in deze domeinen op die bij de Corona Desk van Monard Law binnenlopen. Ze stellen hun ervaring graag ter beschikking om via dit online seminarie ook uw onderneming verder te helpen. 

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Fiscale steunmaatregelen door de FOD Financiën:
  • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VennB, RPB en BNI-ven.
  • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
  • Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
  • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  • Aanvraag afbetalingsplan, vrijstelling nalatigheidsintresten en boetes wegens niet-betaling bij FOD Financiën
  • Vrijstelling waardevermindering op handelsvorderingen
  • Regeling voor Franse en Luxemburgse grensarbeiders
  • Maatregelen inzake BTW
 • Fiscale steunmaatregelen door de regionale overheden
 • Financiële steunmaatregelen akkoord financiële sector, NBB en de federale overheid:
  • Maatregelen met betrekking tot uitstel betaling bestaande leningen (aflossingen kapitaal en interesten)
  • Overbruggingskrediet en garantieregeling
 • Financiële steunmaatregelen door regionale overheden
  • Vlaams Gewest
   • Uitbreiding garantie regeling PMV
   • Betalingsuitstel startlening, Co-financiering en Co-financering +
   • Verlening termijn subsidieovereenkomsten
  • Brussels Gewest
   • Leningen toegestaan door finance&invest.brussels – verlaagde interest voet, moratorium kapitaalsaflossingen
   • Noodlening startinvesteringsfonds
   • Garanties Brusselswaarborgfonds
  • Wallonië
   • Steunmaatregelen door SRIW, SOWALFIN en Groep SOGEPA (garanties, leningen en uitstel betalingen
 • Financiële steunmaatregelen EIB
  • Bedrijven getroffen door coronavirus
  • Steunmaatregelen zorgnoodinfrastructuur en ontwikkeling vaccins en geneesmiddelen
 • Maatregelen voor zelfstandigen door RSVZ:
  • Het overbruggingsrecht
  • Uitstel van betaling
  • Kwijtschelding verhogingen
  • Vermindering van voorlopige bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
  • Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Corona hinderpremie in Vlaanderen (VLAIO), Wallonië (Fonds Wallon COVID-19) en Brussel (1819 Brussels)
 • Maatregelen in verband met verzekering door verzekeringsmaatschappijen:
  • Aanpassing premie in functie van gereduceerde activiteit
  • Aligneren op afspraken met de banksector

Mrs. Hilde VAN DEN KEYBUS en Birgitta VAN ITTERBEEK zijn beide advocaat en partner bij Monard Law. Hilde legt zich vooral toe op fiscale procedures, zowel administratieve als gerechtelijke, op het vlak van personen- en vennootschapsbelasting, BTW, douanerechten, registratie- en successierechten en locale belastingen. Birgitta is o.a. gespecialiseerd in financieel en verzekeringsrecht. In het financieel recht focust ze op leningen al dan niet met zekerheden, project financiering, gestructureerde financiering, leasing en overname financiering.