Geplande hervorming van de Wet op de mede-eigendom en de renovatieproblematiek van (oude) appartementsgebouwen

Op 29/05/2018 van 12u tot 14u
Astrid CLABOTS, Clabots Advocaten & Bemiddelaars
,
,
Archived

Het Belgische areaal van appartementen is inmiddels grotendeels verouderd en dit ondanks de voortdurende en massale nieuwbouw. Deze veroudering noopt mede-eigenaars tot overleg waarbij dient besloten te worden tot renovatie dan wel tot afbraak en volledige hernieuwbouw.

Dit gedwongen overleg leidt onvermijdelijk tot discussies tussen de diverse mede-eigenaars en legt meteen de tekortkomingen van de huidige wetgeving bloot.

In die optiek werd op 5 februari 2018 het “Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de mede-eigendom en de bevoegdheid van de Vrederechter inzake mede-eigendom” ingediend in de Kamer met de bedoeling te komen tot een flexibelere besluitvorming door de mede-eigenaars en een efficiënter beheer van de mede-eigendom.

Meester Clabots, autoriteit inzake appartementsrecht en gedwongen mede-eigendom, informeert U omtrent de krachtlijnen van dit wetsontwerp dat kadert binnen de diverse wijzigingen welke het Burgerlijk Wetboek zal ondergaan.

Volgende topics komen aan bod:

 • De flexibilisering van de werking van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME):
  • Versoepeling van de gekwalificeerde meerderheden (onder meer voor wettelijk verplichte werken).
  • Noodprocedure bij patstellingen: mogelijkheid tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.
  • Flexibele statuten tijdens de bouwfase: bouwpromotoren: recht om de statuten éénzijdig te wijzigen.
 • Verhoging van de efficiëntie in het beheer van de mede-eigendom:
  • Afslanking (notariële) statuten en anticipering op toekomstige wetswijzigingen.
  • Verplichting tot het opmaken van een (onderhands) reglement van inwendige orde.
  • Wanbetalers: bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen.
  • Verplicht reservefonds (met mogelijkheid tot opt-out).
 • “Herbalancering” van de rechten en plichten van mede-eigenaars, de syndicus en de huurders:
  • Overeenkomsten en afspraken met de syndicus; duidelijke tarieven; niet-vermelde prestaties.
  • Duidelijker kader voor exclusieve gebruiksrechten = erfdienstbaarheid.
 • Verduidelijkingen in en van de huidige reglementering:
  • Toegelaten afwijkingen van de regeling van gedwongen mede-eigendom.
  • Werking van de stemopneming ter algemene vergadering.
  • Infrastructuur voor water, energie of telecommunicatie.
  • Bemiddeling en de exclusieve bevoegdheid van de Vrederechter.

Meester Astrid Clabots (Clabots Advocaten & Bemiddelaars) heeft zich als advocaat gespecialiseerd in appartements- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Zij is lid van diverse redactieraden en is (mede-)auteur van talrijke (referentie)werken ter zake. Meester Clabots is een veelgevraagd en begenadigd spreker op seminaries en bij lesopdrachten.