Fiscale regularisatie anno 2019: actuele stand van zaken op fiscaal en strafrechtelijk gebied en op Vlaams en federaal niveau

Op 28/06/2019 van 14u tot 16u
Stijn DE MEULENAER, Everest Law
Steven VANDEN BERGHE , Voorzitter Rulingcommissie
,
Archived

Seminarie van 28.06.2019

Niets is simpel in het leven en al zeker de fiscaliteit niet, om nog te zwijgen over ‘fiscale regularisatie’. De problematiek wordt geregeld via een kluwen van (reparatie)-wetten, -decreten en -samenwerkingsakkoorden. In globo kan gesteld worden dat het door de politiek beoogde doel bereikt werd doch of de (kandidaat, al dan niet gemeend berouwvolle) belastingplichtige daar ook zo over denkt is uiteraard een andere kwestie.

Nu sinds 2016 de 4de regularisatieronde loopt, schetsen de sprekers de historische evolutie van de wetgeving om uit te monden bij de actuele stand van zaken en de mogelijkheden en risico’s op fiscaal en strafrechtelijk vlak en dit zowel op Vlaams als op federaal niveau.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Wat is regularisatie?
  • Inleiding – historiek
  • Fiscaal: risico en verjaring
   • Voor welk soort belastingen is dit (nog) mogelijk?
   • Waarom zou u dit überhaupt (nog) doen?
   • Maakt het verschil of het gaat om binnen- dan wel buitenlandse:
   • opbrengsten?
   • vermogens?
   • De wereld op zijn kop? Is de bewijslast thans omgekeerd?
  • Strafrechtelijk: risico en verjaring
  • Wat is de pakkans?
   • Gegevensuitwisseling: de druk wordt opgevoerd
   • Lekken
   • De antiwitwaswetgeving
   • De rol van bankiers, notarissen, advocaten, financiële beroepen…
 • Regularisatie anno 2019?
  • Behoud bestaande procedure via CPR
  • Wie kan (nog) regulariseren en wie niet (meer)?
  • Wat kan (nog) geregulariseerd worden en wat niet (meer)?
   • Inkomsten, sommen en BTW-handelingen
   • Quid met fiscaal reeds verjaard kapitaal?
 • Procedure
  • Bewijslast
  • Kostprijs – de regularisatieheffing – criteria
 • Epiloog aan de hand van enkele casussen:
  • Gevolgen: mag u op beide oren slapen na ontvangst van het regularisatie-attest?
  • Geldt dit ook voor mijn kinderen of erfgenamen?

Meester Stijn De Meulenaer is advocaat stichtend vennoot bij Everest Advocaten en ingeschreven zowel aan de Brusselse als aan de Gentse balies, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op het ondernemingsstrafrecht en het frauderecht. Daarnaast heeft hij een brede ervaring in geschillenoplossing op zowel handelsrechtelijk als burgerrechtelijk vlak en in de bijstand aan hoofdzakelijk ondernemingen en ondernemers. Naast diploma’s Licentiaat in de Rechten (UGent) en Licentiaat in de Criminologie (ULiège) behaalde meester De Meulenaer tevens het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in strafzaken, verder is hij Executive Professor aan de Antwerpen Management School (UA), doceert hij fiscaal strafrecht bij Vives Brugge en is hij tevens Registered Fraud Auditor (RFA) en lid van de Raad van Bestuur van het Instituut van Fraude Auditoren (IFA). 

De heer Steven Vanden Berghe is licentiaat TEW (KULeuven) en sinds 1994 ambtenaar bij de FOD Financiën. Als voorzitter van de rulingcommissie houdt hij zich in het bijzonder bezig met de problematieken van de meerwaarden op aandelen, de tax shelter, de tonnagetaks, kwijtscheldingen van schuld, kwalificatie van inkomsten en herstructureringen en reorganisaties. Binnen de rulingcommissie is hij ook verantwoordelijk voor de regularisatiedossiers. Sinds 2018 is hij lid van de Hoge Raad voor Financiën (afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit). Hij is sinds 2019 ook lid van de Commissie voor Boekhoudkundige normen (CBN) en het college van de CBN dat de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB) zal behandelen.

Beiden hebben inmiddels talloze publicaties op hun naam staan en zijn gereputeerd als gelauwerde en enthousiasmerende sprekers.