Eindejaarsverrichtingen en (fiscale) optimalisatie. Wat kan/moet u nu nog “ondernemen”?

Op 15/11/2018 van 12u tot 14u
Maaike VAN BRUYSSEL, BDO Antwerpen
,
,
Archived

Het is een klassiek fenomeen dat naarmate het einde van het boekjaar nadert (dat voor de meesten nog steeds samenvalt met het kalenderjaar), de fiscale stress toeneemt en de vraag opduikt of er last minute nog e.e.a. moet geregeld dan wel voorzien dient te worden, én of dit überhaupt nog mogelijk dan wel gewenst is. 

Hoog tijd dus om te anticiperen op de nakende jaarafsluiting en na te gaan welke boekhoudkundige, financiële en/of fiscale maatregelen u nu nog kan/moet nemen om het “resultaat” te optimaliseren?

Zonder de ambitie te hebben om de problematiek exhaustief te behandelen worden een aantal actuele topics besproken in het bijzonder in het licht van de recente en geplande wetswijzigingen, rechtspraak, administratieve standpunten en rulings.

Volgende aspecten zullen aan bod komen:

 • Boekhoudkundig
  • Hoe er voor te zorgen dat uw vennootschap “klein” blijft en het belang daarvan?
  • Wanneer is het aangewezen om uw boekjaar te verlengen en wat zijn de eventuele gevolgen daarvan?
 • Fiscaal
  • Dividenden:
   • optimalisering dividend-politiek
   • VVPR-bis – liquidatiereserve
   • 640,00 € belastingvrij dividend
  • Rekening-courant:
   • debet- en creditintresten
   • optimalisatie via lening met vaste looptijd?
   • geplande fiscale hervormingen
  • Bezoldigingen en bedrijfsleiders:
   • optimalisatie – verbonden vennootschappen
   • hoe het laagst mogelijke tarief te bekomen?
  • Kostenaftrek:
   • onroerend goed
   • autokosten
   • restaurant-, receptie- en onthaalkosten
   • kosten eigen aan de werkgever
   • IPT en groepsverzekering
   • investeringsaftrek
  • Verbonden vennootschappen:
   • dividenden
   • winstverschuivingen
   • abnormale en goedgunstige voordelen
  • (Des-)Investeringen:
   • Gespreide taxatie van meerwaarden
   • Optimalisatie van afschrijvingen
  • Voorzieningen, vooruitbetaling van kosten en overlopende rekeningen
 • Uitsmijter
  • hernieuwd belang van voorafbetalingen
  • neveneffecten van de vastklik-kapitaalvermindering
  • notionele intrestaftrek – incrementeel vermogen / investeringsaftrek / investeringsreserve
  • verliezen en verrekenbaarheid overgedragen fiscale aftrekken / minimale belastbare basis

Maaike Van Bruyssel is supervisor / Accounting & Reporting Services bij BDO Antwerpen.