De strafrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van rechtspersonen, (feitelijke) bestuurders en (andere) leidinggevenden

Op 26/02/2019 van 12u tot 14u
Jacques VANDEUREN, Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 26.02.2019

De Wet van 11 juli 2018 (tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft) wijzigde de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek en is in werking getreden op 30 juli 2018. 

In dit seminarie wordt de problematiek van de publiekrechtelijke rechtspersonen slechts zijdelings aangehaald en wordt in het bijzonder gefocust op de aansprakelijkheid van (privaatrechtelijke) rechtspersonen en hun vertegenwoordigers (bestuurders, zaakvoerders, leidinggevenden, enz…). Daarbij komen volgende topics uitgebreid en gedetailleerd aan bod:

 • Recapitulatie van de oude regels
  • problematiek van de materiële toerekening van een misdrijf
  • de decumulregeling
  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • het ‘non bis in idem’ - principe: vervolging van bestuurders nadat de vennootschap zelf reeds is bestraft; Arrest HvJ 05.04.2017.
 • De hervorming ingevoerd door de Wet van 11 juli 2018:
  • Afschaffing van:
   • de decumulregeling
    • welke rechtspersonen worden bedoeld?
    • welke natuurlijke personen worden geviseerd?
     • (feitelijke) bestuurders
     • (vaste) vertegenwoordigers
     • (werkende) vennoten
     • leidinggevenden
   • de uitsluiting van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ‘staatkundige’ entiteiten
 • Mogelijke straffen voor rechts- of natuurlijke personen:
  • geldboete
  • schuldigverklaring en schadevergoeding
  • bijzondere verbeurdverklaring
  • ontbinding
  • verbod tot beroepsuitoefening
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en verzekering ervan:
  • Het WVV en de cap op bestuurdersaansprakelijkheid
  • Invloed van een verleende kwijting
  • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
 • Procedure:
  • Bijstand verhoor
  • Bevoegdheid van de strafrechter
  • Verjaring
  • Artikel 2 van het Strafwetboek en het overgangsregime

Meester Jacques Vandeuren is advocaat en mede-oprichter/partner bij Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten waarbij hij zich voornamelijk toelegt op alle facetten van het ondernemingsstrafrecht. Meester Vandeuren behaalde een aanvullende Master in het strafrecht en de criminele wetenschappen aan de Université de Poitiers (Frankrijk), was assistent aan het Instituut voor Straf- en Strafprocesrecht van de KULeuven, is nog steeds gastdocent aan de KULeuven en is tevens houder van het getuigschrift ‘Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’, waardoor hij in strafzaken als advocaat voor het Hof van Cassatie kan optreden. Daarnaast is hij auteur van verschillende juridische bijdragen en nam hij als spreker deel aan nationale en internationale seminaries.