De impact van het WVV op (private) M&A deals

Van maart, 2019
Anneleen STEENO, intui advocaten
Kim VAN HERCK, intui advocaten
,

Seminarie van 21.03.2019

Stellen dat de hervorming van het vennootschapsrecht bijzonder ingrijpend is, is een open deur intrappen en hoeft geen verder betoog. Deze hervormingen kwamen reeds uitgebreid aan bod in voorgaande seminaries. Ietwat onderbelicht bleef evenwel de impact op de lopende en komende M&A deals en aandeelhoudersovereenkomsten. Deze transacties en overeenkomsten blijven evenmin buiten schot van de vele en diepgaande hervormingen.

De sprekers bekijken de concrete en praktische impact van deze diverse wijzigingen; tijdens het seminarie komen o.a.volgende topics aan bod:

 • Effecten en kapitaalbewegingen
  • versoepeling m.b.t. categorieën en vormen van effecten
  • wijzigingen op het vlak van lidmaatschaps- en vermogensrechten in de NV en BV: in de BV wordt de band tussen waarde inbreng en rechten verbonden aan de aandelen losgelaten – soortvorming voortaan ook mogelijk in de BV
  • uitgifte nieuwe aandelen (kapitaalverhoging in de NV/bijkomende inbrengen in de BV):
   • steeds bijzondere verslaggevingsplicht
   • wijzigingen op het vlak van voorkeurrecht en toegestaan kapitaal
   • mogelijkheid tot inbreng van nijverheid in de BV
   • schrapping regels m.b.t. quasi-inbreng
  • uittreding/uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen mogelijk in de BV
 • Overdracht en overgang van effecten
  • vrije overdracht mogelijk in de BV
  • overdrachtsbeperkingen
   • wijziging m.b.t. standstill clausules
   • verplicht in te schrijven in aandelenregister – sanctie?
  • nieuwe regeling overdracht niet-volgestorte aandelen
 • Versoepeling inkoop van eigen aandelen en afschaffing regeling kruisparticipaties
 • Gewijzigd leonijns beding (geldigheid put- en callopties)
 • Versoepelde regeling m.b.t. stemafspraken
 • Herstructureringen
  • partiële splitsing
  • grensoverschrijdende splitsing
  • omzetting
 • Diversen:
  • afschaffing vereiste meerhoofdigheid in de BV en NV
  • verruiming schriftelijke besluitvorming bestuurders
  • aangepaste belangenconflictenregeling
  • verruiming bevoegdheid dagelijks bestuur
  • gewijzigd regime vaste vertegenwoordiger

Mr. Anneleen Steeno en Mr. Kim Van Herck zijn advocaten, respectievelijk-(stichtend) vennoot en senior medewerker, bij intui advocaten te Leuven. Zij leggen zich in het bijzonder toe op het vennootschaps- en effectenrecht en mergers & acquisitions.