De geschillenregeling 2.0 en de (definitieve?) oplossing van conflicten tussen aandeelhouders onder het WVV

Op 20/12/2018 van 12u tot 14u
Robbie TAS, Intui Advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 20.12.2018

Een geschil tussen aandeelhouders brengt het voortbestaan van de vennootschap al lang niet noodzakelijk (meer) in gevaar. De via de Wet van 13 april 1995 ingevoerde wettelijke regeling inzake uitsluiting en uittreding in de NV en BVBA was bijzonder succesvol en groeide al snel uit tot de meest toegepaste procedure uit het vennootschapsrecht. In de praktijk is evenwel gebleken dat er toch belangrijke knelpunten zijn:

 • Een aantal vragen van veeleer technische aard
 • Belangrijke lacunes in vergelijking met wat gebruikelijk is bij een vrijwillige overname van aandelen (beperkte bevoegdheid voorzitter voor randgeschillen, geen regeling rond terugbetaling rekening-courant, vrijgave van zekerheden, verklaringen en garanties, waarborgen m.b.t. de betaling van de prijs, niet-concurrentiebeding…
 • De principes m.b.t. de prijsbepaling, en inzonderheid de impact van de gegronde redenen en de gedragingen van de partijen op de prijs

Zonder aan de essentie van de procedure te raken, zal het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) een aantal wijzigingen doorvoeren om zoveel mogelijk aan deze problemen te remediëren. 

Volgende topics zullen uitgebreid aan bod komen:

 • “Technische” wijzigingen:
  • Toepassingsgebied: in welke vennootschappen kan een vordering tot uittreding/uitsluiting worden ingesteld?
  • Wat is de verhouding tot de (facultatieve) uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV
  • Geviseerde effecten
  • Wie is “aandeelhouder” en kan eiser of verweerder zijn?
  • Wijzigingen aan de drempel voor de vordering tot uitsluiting
  • Rol van de vennootschap in de procedure
  • Afschaffing publicatie vonnis
 • Afstemming op het regime van de vrijwillige overname
  • Uitbreiding bevoegdheid voorzitter ondernemingsrechtbank:
   • geschillen omtrent het eigendomsrecht van de aandelen
   • vorderingen tot gerechtelijke ontbinding om wettige redenen
   • samenhangende geschillen over financiële betrekkingen tussen partijen en de vennootschap of over niet-concurrentiebedingen
  • Opheffing van door de aandeelhouder gestelde zekerheden
  • Waarborgen tot betaling van de prijs
  • Verklaringen en garanties
  • Niet-concurrentiebedingen
 • Waarderingsproblematiek: peildatum en prijsbepaling
  • Waarderingsmethodes – evt. toepassing van décotes
  • Invloed van het conflict op de prijsbepaling:
   • Codificatie van de bestaande cassatierechtspraak
   • Mogelijkheid van billijke prijsverhoging of –vermindering
  • Contractualisering van de prijsbepaling
  • Problematiek van de intresten
 • Inwerkingtreding en overgangsregeling

Mr. Robbie Tas is advocaat-vennoot bij Intui advocaten te Leuven en Brussel. Hij doctoreerde in 2002 bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Hij is thans docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven (Campus Brussel) en tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.). Meester Tas is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd en boeiend spreker over al deze materies. Hij was op vraag van de minister van justitie als expert betrokken bij de redactie van het nieuwe WVV, o.m. over de materie van de geschillenregeling.