Bootcamp overnamefinanciering: principes grondig door elkaar geschud na het Zomerakkoord; impact op onder meer debt push down structuren

Op 30/01/2018 van 12u tot 14u
Robin MESSIAEN, Sherpa Law Advocaten
,
,
Archived

Omtrent het Zomerakkoord is al veel gesproken en al evenveel geschreven; één van de aspecten welke evenwel onderbelicht blijft is de impact ervan op de overnamefinanciering. Debt push down structuren worden namelijk nog belangrijker!!!

Volgende topics komen aan bod:

1. Welke financieringsmogelijkheden en -instrumenten zijn (er) nog interessant (in kort bestek)?

 1. Bankleningen
 2. Eigen vermogen – eigen inbreng – risicokapitaal
 3. Financial assistance bij overnames: artikel 629 W.Venn.
 4. “Alternatieve” techniek: crowd funding
 5. Financieringsinstrumenten.
  • Aandelen zonder stemrecht
  • Winstbewijzen
  • Converteerbare obligaties en warrants
 6. Earn out regelingen

2. Fiscale aandachtspunten van en bij overnamefinanciering.

 1. Algemene principes
 2. Beperking van de aftrek van intrestkosten
  • Intrest hoger dan marktrente
  • Intrest betaald aan bepaalde categorieën van niet-inwoners
  • Herkwalificatie intresten
  • Thin cap regelingen
 3. Fiscale consolidatie op komst
 4. Notionele intrestaftrek; impact van een overname
 5. Financiering van de overname en indirecte belastingen
  • Aankoop, verkoop of uitgifte van aandelen
  • Uitgifte of afsluiten van leningen 

3. Zin en onzin van holdings na het zomerakkoord

4. Het kanaliseren van middelen van werkvennootschappen naar holdings – “overhevelingstechnieken”

 • Dividend & anti-misbruikbepaling moeder/dochter richtlijn
 • Aanpassing roerende voorheffing n.a.v. Tate & Lyle
 • Managementfees
 • Tantièmes
 • Kapitaalvermindering en inkoop van eigen aandelen
 • Ontbinding – vereffening
 • Overdracht van activa en/of van activiteiten
 • Fusie – splitsing – partiële splitsing

Aan de hand van concrete cases en praktische voorbeelden zal Meester Messiaen zijn punt maken en zijn seminarie stofferen. De toehoorders zullen na het volgen van dit seminarie dan ook over praktisch bruikbare informatie en richtlijnen beschikken. Enige voorkennis omtrent of bijzondere interesse voor overnamefinanciering is gewenst.

Meester Robin Messiaen is fiscaal advocaat bij het kantoor Sherpa Law met vestigingen te Antwerpen en te Brussel. Hij geniet in het bijzonder bekendheid als specialist inzake vastgoedfiscaliteit en herstructureringen maar ook als bezieler en geestelijke vader van “Spartax”, een medium dat zich in eerste instantie toespitst op het maken van webapplicaties (“tools”) in verband met fiscaliteit.