Bestuurdersaansprakelijkheid in een nieuw jasje

Op 25/09/2018 van 12u tot 14u
Alexander SNYERS, UAntwerpen
,
,
Archived

De regels inzake aansprakelijkheid van bestuurders in het licht van het nieuwe Boek XX “Insolventie van Ondernemingen” (WER) en het aankomende Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Op 1 mei 2018 is Boek XX “Insolventie van Ondernemingen” van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden en op 1 januari a.s. wordt verwacht dat hetzelfde zal gebeuren met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarvoor een wetsontwerp werd ingediend in de Kamer op 4 juni 2018. 

Beide Wetboeken hebben een impact op de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders van zowel vennootschappen als verenigingen: enerzijds heeft de uitbreiding van het insolventierecht ook een uitbreiding van de bijzondere aansprakelijkheden van bestuurders in geval van faillissement tot gevolg en, anderzijds, brengt het WVV diverse inhoudelijke wijzigingen met zich mee, waaronder de reeds fel besproken wettelijke beperking van bestuurdersaansprakelijkheid.

Het seminarie is opgevat als volgt: per topic wordt (kort) het thans, onder het W.Venn. geldende recht besproken (voor zowel vennootschappen als voor verenigingen) om vervolgens:

 • telkens de vergelijking te maken met het nieuwe en toekomstige recht onder het WVV, en:
 • aan te geven wat er op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid precies reeds gewijzigd is of nog zal wijzigen.

Volgende aspecten komen aan bod tijdens het seminarie:

 • Inleiding: krachtlijnen van de hervorming inzake bestuurdersaansprakelijkheid
 • Gronden van bestuursaansprakelijkheid
  • Gewone bestuursfout
  • Inbreuk op het W.Venn./de V&S-wet of de statuten
  • Onrechtmatig financieel voordeel na toepassing van de belangenconflictprocedure
  • Onrechtmatige daad
  • Kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement(thans Boek XX WER)
  • “Wrongful trading” (“nieuw” in Boek XX WER)
  • Aansprakelijkheid voor fiscale en sociale-zekerheidsschulden:
   • aansprakelijkheid voor niet-betaalde bedrijfsvoorheffing (art. 442 quater WIB ‘92)
   • aansprakelijkheid voor BTW-schulden (art. 93 undecies C WBTW)
   • aansprakelijkheid voor sociale-zekerheidsschulden
 • De aansprakelijkheidsvordering
  • Vennootschapsvordering of actio mandati
  • Minderheidsvordering
  • Vordering van derden – vordering van de curator
 • De wettelijke beperking van bestuursaansprakelijkheid
  • Inleiding: de ratio legis achter de wettelijke beperking van aansprakelijkheid
  • Maximale aansprakelijkheidsbedragen
  • Draagwijdte van de aansprakelijkheidsbeperking
   • de beperking geldt ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en ongeacht de aard van de fout
   • de beperking geldt per feit of geheel van feiten
   • de beperking geldt voor alle aansprakelijk gestelde leden van een bestuursorgaan samen
   • gevallen waarbij de aansprakelijkheidsbeperking niet geldt
  • Verbod tot verdere beperking
 • Vrijstelling, vrijwaring en verzekering van bestuursaansprakelijkheid
  • Vrijstelling of exoneratie van bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vrijwaring van aansprakelijkheid
  • Verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Afstand van bestuursaansprakelijkheid door kwijting of dading
  • Kwijting
  • Dading
 • Verjaring
 • Toepassing in de tijd

Alexander Snyers is gewezen advocaat (balie Antwerpen) en is thans werkzaam als mandaatassistent Vennootschaps- en Financieel Recht op de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Onderneming & Recht.