Auteurs- en naburige rechten - wettelijk kader en rulings

Op 23/03/2018 van 12u tot 14u
Diederik ARNAUT & Isabelle TIMMERMAN , Altius Advocaten
Luc SALIËN, Collegelid Rulingcommissie - FOD Financiën
Stijn VASTMANS, Tiberghien Advocaten
Archived

Juridisch, fiscaal, BTW, arbeids- en sociaalrechtelijk duwtje in de rug van de “creatieve” beroepen of een (te) verleidelijke valkuil?

Sedert 2008 kent ons land een fiscaal voordeelregime voor inkomsten uit (de overdracht van) auteurs- en naburige rechten: dergelijke inkomsten worden in principe beschouwd als roerende inkomsten welke niet alleen zeer laag belast worden maar bovendien niet onderworpen zijn aan gemeentebelastingen noch aan sociale bijdragen. Het is dus niet toevallig dat een aanzienlijk percentage van het werk van de Rulingcommissie betrekking heeft op aanvragen in verband met de toepassing van dit fiscaal gunstregime dat evenwel niet zonder risico is én daarenboven een globale aanpak vergt. De sprekers zullen U dan ook doorheen de diverse en complexe problematieken weten te loodsen.

Volgende topics komen aan bod:

1. JURIDISCH

 •  Wat is of wanneer is er sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk?
  • Definitie van auteurs- en naburige rechten
  • Beschermingsvoorwaarden van een werk; originaliteits- en vormgeving;
  • Concreet: wat met foto’s, computerprogramma’s, bouwplannen, grafische ontwerpen, mode-ontwerp,(complexe) juridische- en fiscale adviezen?
  • Vermogensrechten en morele rechten in het auteursrecht
  • Uitzonderingen op het auteursrecht, met inbegrip van wettelijke en verplichte licenties
  • Wat dient begrepen te worden onder (con)cessie of overdracht: vervreemding en licentie van het auteursrecht?
  • De bescherming van computerprogramma’s
  • De beschermingsregimes voor databanken onder het auteursrecht en sui generis recht
 • Vereiste formaliteiten?
  • Deponerings- en/of registratieverplichting?
  • Verplichting tot opmaak van een overeenkomst of is het voldoende dat de (con)cessie blijkt uit andere feiten?
  • Informatieplicht t.a.v. de debiteur?

 

2. FISCAAL

 •  De fiscale behandeling in a nutshell:
  • Algemene principes van taxatie: beroeps-, diverse- of roerende inkomsten?
  • Wat zijn de voorwaarden om van de fiscale gunstregeling te kunnen genieten? Wanneer kwalificeren inkomsten fiscaal als inkomsten uit auteursrechten? Wat onderzoekt de Rulingcommissie?
  • Welke opdeling totale inkomsten/inkomsten uit auteursrechten wordt aanvaard door de Rulingcommissie? Gehanteerde criteria?
 • Aangifte in de roerende voorheffing en in de personenbelasting; mogelijkheid tot online aangifte; verplichting tot opmaak fiches? Inhoudingsplicht roerende voorheffing?
 • Overzicht van recente standpunten van de Rulingcommissie:
  • Voor welke beroepsgroepen, activiteiten en/of werken mogelijk?
  • Ook voor rechtspersonen (managementvennootschappen)?
  • Mogelijkheid om uit de eigen vennootschap een deel van de vergoeding als auteursrechten op te nemen?
  • Lopende vergoedingen van bedrijfsleiders, zelfstandige medewerkers en werknemers?

 3. BTW

 • Algemene principes:
  • Normaal tarief
  • Het regime van de kleine ondernemingen
 • Contracten van uitgave (artikel 44, § 3, 3° BTW-Wetboek).
 • Overdracht van auteursrechten (Tabel A, diensten XXIV, KB nr. 20)
 • Uitzonderingen:
  • Computerprogramma’s
  • SABAM: aanschrijving nr.166 van 25 november 1971

 

4. ARBEIDS- en SOCIAALRECHTELIJK

 • Titularis van de rechten
 • Overdracht van de rechten
  • formele “overeenkomst tot overdracht”
  • vaststelling uit andere feiten: vb. facturen
 • Arbeidsrechtelijke aspecten
 • Sociale zekerheidsrechtelijke aspecten
  • De kwalificatie van inkomsten uit auteurs- en naburige rechten binnen de sociale zekerheid van de werknemer:
   • Het loonbegrip en de criteria gehanteerd door de RSZ
   • Arrest Hof van Cassatie (International Prom Orchestra VZW)
  • De invloed van inkomsten uit auteurs- en naburige rechten op de sociale bijdragen van zelfstandigen:
   • De begrippen “zelfstandige beroepsbezigheid” en “gelijkwaardig statuut” gehanteerd door de RSVZ
   • Auteursrechten
   • Naburige rechten: de artikelen 3, § 1 en 5 KB nr. 38

 

De sprekers:

Meester Diederik Arnaut is als associate verbonden aan Altius Advocaten en is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht;

De heer Luc Saliën is collegelid van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën en volgt binnen dit college de aanvragen inzake “Auteursrechten” in eerste instantie op;

Meester Isabelle Timmerman is als managing associate verbonden aan Altius Advocaten met als specialisaties arbeids- en sociaalzekerheidsrecht;

Meester Stijn Vastmans is partner bij Tiberghien Advocaten waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op BTW, Douane- en Accijnzen.