Anti-misbruikbepalingen inzake holdingstructuren – DBI-aftrek

Op 23/06/2017 van 12u tot 14u
Steven VANDEN BERGHE, Voorzitter, Rulingcommissie
,
,
Archived

Het gebruik van holdings voor fiscale doeleinden – Problematiek van de interne en de externe meerwaarden op aandelen.

Online seminarie vanvrijdag 23 juni 2017
Spreker: de heer Steven Vanden Berghe (Rulingcommissie)

Een veelgebruikte optimalisatietechniek om op een zogenaamd fiscaalvriendelijke manier opgespaarde reserves vanuit de exploitatievennootschap over te brengen naar het privévermogen van de bedrijfsleider-eigenaar via het gebruik van holdingstructuren was reeds jarenlang een doorn in het oog van de fiscus. De richtlijn van 27 januari 2015 introduceerde reeds een nieuwe antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn maar het genadeschot viel met de programmawet van 25 december 2016. Zijn we de (bevoorrechte) getuigen van het einde van een tijdperk én het einde van private familiale holdingstructuren? Is een overdracht van aandelen aan een holdingvennootschap nog zinvol?

Volgende topics komen aan bod:

De richtlijn van 27 januari 2015: een nieuwe antimisbruikbepaling ingevoerd in de Moeder-dochterrichtlijn en in de Belgische wetgeving bij Wet van 1 december 2016:

 • Wat zijn kunstmatige constructies? Wat zijn “passieve holdingstructuren” en wat is een “actief financieel beheer” van een holdingvennootschap? Wanneer is er voldoende economische substantie?
 • Economische, organisatorische, familiale of patrimoniale redenen tot oprichting van een holding; successieplanning.
 • Andere wapens van de fiscus en de programmawet van 25 december 2016.

Externe meerwaarden:

 • Richtlijnen en beslissingen van de DVB: normale verrichting van beheer van privévermogen (Art. 90, lid 1, 1°9°, 1ste gedachtestreepje, WIB ’92)
  • Verkoop van aandelen – verkoop van een kasgeldvennootschap
  • Inbreng van aandelen
  • Overtollige liquiditeiten ? Voorafgaandelijk (partieel) af te splitsen?
  • Nieuwe a posteriori benadering; quid met vroeger door de belastingplichtige opgenomen engagementen?
 • Concept van het “actief aandeelhouderschap” (Inspecteur BBI Brugge)
 • Verkoop van activa gevolgd door de vereffening van de vennootschap
 • Verkoop van aandelen in het kader van de stopzetting van de activiteiten
 • Verkoop van aandelen voor intrede personeel
 • Verkoop aan SPV van actieve kinderen; in welke mate mogen/kunnen de ouders nog controle behouden?
 • Verkoop aan SPV van venture capitalist.

Interne meerwaarden:

 • Wat zijn interne meerwaarden? Wat is er veranderd sedert 1 januari 2017? Waarom enkel bij inbreng en niet bij verkoop?
 • De notie gestort kapitaal en “dividend” bij Belgische en buitenlandse vennootschappen.
 • Wat met uitgiftepremies?
 • De notie aanschaffingswaarde: desgevallend te beoordelen in hoofde van de rechtsvoorganger?
 • Bestaat er enige keuzevrijheid of recht? Impact op latere kapitaalvermindering of terugbetaling van de prijs?
 • Het einde van een tijdperk én het einde van private familiale holdingstructuren? Is een overdracht van aandelen aan een holdingvennootschap nog zinvol?
 • Hoe zit het met inbrengen van voor 1 januari 2017? Hoe zit het met verkopen van aandelen aan een holding voor én na 1 januari 2017? Aankondiging van zorgvuldige controle en bestemming gegeven aan overtollige liquiditeiten.
 • Andere wapens van de fiscus: belasting in de personenbelasting als divers inkomen en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen?

Steven Vanden Berghe is voorzitter van de rulingcommisie waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met de problematieken van de interne meerwaarden, de tax shelter, de tonnagetaks, kwijtscheldingen van schuld en herstructureringen en reorganisaties. Als veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker laat hij op een zeer transparante wijze zien hoe “aan de andere kant van de tafel” naar fiscale dossiers gekeken wordt.