Aandeelhouders- en oprichtersaansprakelijkheid onder het WVV en de feitelijke bestuurders

Op 27/05/2019 van 12u tot 14u
Esther GOLDSCHMIDT, Altius advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 27.05.2019

De afbakening van bevoegdheden tussen de aandeelhouders (algemene vergadering) en de bestuurders (bestuursorgaan) zou tot de verleidelijke maar premature conclusie kunnen leiden dat aandeelhouders niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor bestuursdaden. Dit gaat niet altijd op, gelet op de notie van ‘feitelijk bestuurder’. Het WVV, met de nieuwe regelingen inzake onder meer bestuurdersaansprakelijkheid, stelt deze problematiek scherper dan voorheen en brengt een aantal ongerijmdheden, onlogische evoluties of zelfs discriminaties mee. De spreker licht de problematiek toe aan de hand van praktisch en concrete voorbeelden en casussen uit de rechtspraak. Uiteraard zullen de onvermijdelijke do’s en dont’s worden meegegeven.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Algemene omkadering van de aansprakelijkheid van aandeelhouders:
  • Rechtspersoonlijkheid
  • Beperkte aansprakelijkheid vs. onbeperkte aansprakelijkheid
   • Nieuwe regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid van alle maten voor de schulden van de maatschap: vergelijking met regeling inzake andere vennootschapsvormen met:
    • onbeperkt aansprakelijke vennoten
    • met beperkte aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheidsgronden voor aandeelhouders:
   • Overdracht van niet-volgestorte aandelen – gehoudenheid tot volstortingsplicht (onder het WVV): verschillende regelingen in BV en NV
 • Oprichtersaansprakelijkheid:
  • Oprichtersaansprakelijkheid – kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal – veranderingen in WVV
  • Oprichtersaansprakelijkheid en verband met ‘wrongful  trading’
 • Afschaffing eenhoofdigheidsregelingen
 • De aandeelhouder als feitelijk bestuurder:
  • Formele afbakening bevoegdheden algemene vergadering vs bestuursorgaan
  • Feitelijke instructiemacht van de (controlerende) aandeelhouder
  • De kwalificatie als ‘feitelijk’ bestuurder als grond voor aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheidsgronden van de feitelijke bestuurder
   • Gewone bestuursfouten
   • Bijzondere aansprakelijkheidsgronden
   • Onrechtmatige daad
  • Grond voor aansprakelijkheidsbeperking? Geldt de ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid ook voor feitelijke bestuurders?
   • Toepassingsgebied maximumbedragen bestuurdersaansprakelijkheid – nalatigheden
   • Uitzonderingen & relevantie na compromis in de Kamer
   • Vennootschappen die het Belgische vennootschapsrecht niet als ‘lex societatis” hebben gekozen; discriminatie van feitelijke bestuurders van niet-Belgische vennootschappen?
 • Aansprakelijkheid als kredietverlener

Meester Esther Goldschmidt is advocaat bij het kantoor ALTIUS met vestigingen te Brussel en Louvain-La-Neuve. Zij adviseert cliënten inzake vennootschapsrecht, in het bijzonder M&A - transacties en herstructureringen, evenals inzake handels- en contractenrecht. Haar praktijk heeft een internationale focus. Meester Goldschmidt publiceert op regelmatige basis rond voormelde materies en is auteur van het recent uitgegeven boek “Aandeelhoudersaansprakelijk-heid” (Bibliotheek Handelsrecht Larcier - 2018).