Zomerakkoord federale regering - Fiscale maatregelen

Geschreven door Lexalert
Foto: steve p2008  

Op 26 juli 2017 stelde de federale regering het zomerakkoord voor. Hieronder vindt u de fiscale maatregelen. 

1. Tot 500 euro per maand extra niet-belaste inkomsten toestaan
 
 • Fiscale en sociale vrijstelling van 6 000 euro/jaar vanaf 1 januari 2018.
  • Alle inkomens uit vrijeijdswerk en specifieke functies in de non-profitsector.
  • De maatregel is ook van toepassing voor diensten van particulieren aan particulieren.
 • Maatregel voorbehouden voor diegenen die vier vijfde tewerkgesteld zijn als hoofdactiviteit en voor gepensioneerden.

2. Hervorming van de vennootschapsbelasting

Progressieve vermindering vennootschapsbelasting met focus KMO’s. 

  2018 2019
Oud 33% 33%
Nieuw 29% 25%
KMO-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag ≤ 100.000 EUR art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 W.Venn)
20% 20%
Crisisbijdrage oud 3% 3%
Crisisbijdrage nieuw 2% 0%

 

 • De budgettaire neutraliteit zal worden verzekerd
 • Het principe van de fiscale consolidatie zal worden ingevoerd in 2020
 • Tijdelijke verhoging investeringsaftrek van 8% naar 20%, zowel voor KMO als eenmanszaak
 • Uitbreiden vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek (bachelors)
 • Gefinancierd door een heroriëntering naar een rechtvaardige fiscaliteit : beperken van aJrekposten, sancties verhoging en compliance
3. Hervorming van de fiscaliteit op spaargeld
 
 • Abonnementstaks
  • Beoogde activa: aandelen, obliga<es en fondsen
  • Vrijgestelde activa: pensioensparen en levensverzekering
  • 0,15% voor de gevaloriseerde effectenrekeningen van 500 000 euro en meer per belastingplichtige
 • Spaarrekeningen
  • De vrijstellingsdrempel van de spaarrekeningen wordt verlaagd tot 940 euro
  • Er wordt voorzien in een nieuwe fiscale vrijstellingskorf op de aandelendividenden tot 627 euro
4. Winstdeelname van werknemers
 
 • Zonder verplich<ng voor de werkgever en zonder participatie voor de werknemers in het kapitaal van de onderneming. Vanaf 1 januari 2018 (boekjaar 2017).
 • Toegankelijk voor alle werknemers binnen een onderneming (uitgezonderd bedrijfsleiders).
 • Premie en komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm.
 • Eenvoudige procedure
 • Geen enkele verschuiving zal worden toegestaan ten nadele van de toegekende klassieke bezoldigingen.
 • De toegekende premie mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.

5. Harmonisering forfaitaire beroepskosten (ten voordeel van zelfstandigen)

 • Harmonisering en progressieve uitbreiding van de bedragen van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting in het voordeel van zelfstandigen.
 • Harmonisering van de bedragen en de methodes voor de berekening van de bestaande forfaits naar het voorbeeld van de methode die momenteel van toepassing is op de werknemers.
 • Phasing in

Lees de volledige tekst van de PPT waarin het zomerakkoord voorgesteld wordt