Zomerakkoord federale regering - Arbeidsrechterlijke maatregelen

Geschreven door Lexalert
Foto: Joop  

Op 26 juli 2017 stelde de federale regering het zomerakkoord voor. Hieronder vindt u de maatregelen met betrekking tot arbeids- en sociale zekerheidsrecht. 

1. Uitbreiding van de flexi-jobs
 
 • Uitbreiding van de flexi-jobs naar de gepensioneerden.
 • Detailhandel, zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken,
 • warenhuizen
 • Inwerkingtreding op 1 januari 2018
 • Rekening houden met uitspraak van GrondweGelijk Hof

2. E-commerce maatregelen

 • Specifiek kader vanaf 1 januari 2018:
 • Specifiek kader (2 jaar) waarbinnen nachtwerk en zondagsarbeid voor e-commerce mogelijk wordt gemaakt voor ondernemingen via een aanpassing van het arbeidsreglement.
 • Na de periode van 2 jaar, defini<eve invoering van nachtwerk en zondagsarbeid in e-commerce in de ondernemingen via cao of arbeidsreglement.
 • Artikel 38 van de arbeidswet zal worden aangepast om nachtwerk toe te laten voor e-commerce activiteiten in een onderneming door een CAO af te sluiten met minstens één syndicale organisatie.

3. Vermindering van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij het begin van hun activiteit

 • Er zullen progressieve inkomensdrempels worden ingevoerd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep, voor de eerste twee jaar van de sociale bijdragen.
 • De maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf 1 januari 2018
Bijdragejaar Huidige drempel Voorgestelde drempel
Tot het einde van het eerste jaar 13.296,25 EUR 4.432,08 EUR
Tweede jaar 13.296,25 EUR 8.864,17 EUR
  13.296,25 EUR 13.296,25 EUR

 

4. Studentenarbeid tussen 16 en 18 jaar op zondag en uitbreiding tot alternerend leren

 • Zondagwerk :
  • Uitzondering voor verschillende sectoren (o.a. de detailhandel) op het verbod op zondagwerk
  • Voor jonge werknemers van minder dan 18 jaar, onder het stelsel van studentenarbeid en in overeenstemming met de Europese richtlijn.
  • De beoogde uitbreiding zal in werking treden op 1 januari 2018 uiterlijk na advies paritaire comités.
 • Alternerend leren :
  • Mogelijkheid voor een student in alternerend leren te werken, onder het stelsel van studentenarbeid.
  • De hervorming is in werking getreden op 1 juli 2017.

5. Maatregelen voor de bouwsector

De regering zal strijd voeren tegen sociale dumping op bouwwerven via 2 maatregelen:
Een gefaseerde vermindering van de arbeidskosten

 • 2018: 100 miljoen €
 • 2019: 100 miljoen €
 • 2020: 404 miljoen €

Er zal een oplossing komen voor het afwijkend stelsel inzake opzegtermijnen in de bouwsector, gelet op het arrest van het GrondweGelijk Hof, retroactief tot 1 januari 2014.

6. Proefperiode

 • Invoering van een progressievere opbouw van de opzeggingstermijn tijdens de zes eerste maanden van de aanwerving:
Ancienniteit <1 maand <2 maand <3 maand <4 maand <5 maand <6 maand
Huidig 2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
Toekomst 1 week 1 week 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

 

 • Algemeen voor alle categorieën werknemers, zowel voor contracten van onbepaalde als bepaalde duur.
 • Outplacement
  • Huidig stelsel= in geval van opzeg van minstens 30 weken : de kost van outplacement wordt berekend op de opzegvergoeding à rato van 4 weken
  • Nu = werknemers van wie de gezondheidstoestand op een onomkeerbare wijze niet toelaat om aan het outplacement deel te nemen krijgen recht op een integrale opzegvergoeding (met inbegrip van de 4 weken)

Lees ook: Zomerakkoord federale regering - Fiscale maatregelen

7. Starterjobs

 • De aanwerving van jonge werknemers van 18 t.e.m. 21 jaar zal worden bevorderd via een vermindering van de arbeidskost van de werkgever.
 • Het netto salaris zal volledig worden behouden.
 • Inwerkingtreding: 1 januari 2018.

8. Interimsector privé

 • Toestaan van interimwerk in alle privésectoren
 • Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018
 • Opheffing van de uitzonderingen samen met analyses veiligheidsvereisten.

9. Welzijn op het werk

 • De gezondheid van de werknemers vrijwaren en hen beschermen tegen psychosociale risico’s binnen de ondernemingen.
 • Een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers
 • Via de invoering van een mogelijkheid om te deconnecteren voor de werknemers buiten de arbeidstijd
 • Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2018

10. Verhoging minimumpensioen voor volledige loopbaan (werknemers)

 • In 2016 in het kader van de taxshiJ: Verhoging van 0,7% voor de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan.
 • In het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018 hebben de sociale partners beslist om de minimumpensioenen voor een onvolledige loopbaan vanaf 1 september 2017 te verhogen met 1,7%, en voor een volledige loopbaan met 1%.

Voorgestelde hervorming: Verhoging van 0, 7% voor minimumpensioenen voor volledige loopbaan v.a. 1/1/2018.

12. Gedeeltelijk pensioen

 • De werknemer zal een deel van zijn pensioen kunnen opnemen en tegelijk kunnen blijven werken en bijkomende pensioenrechten opbouwen.
 • De werknemer een bijkomende mogelijkheid geven om te zorgen voor een vlottere overgang tussen voltijds werken en de definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.
 • Het gedeeltelijk pensioen integreren in het kader van het pensioen met punten.
 • De bedoeling is om de teksten goed te keuren voor uitvoering op 1 januari 2019.
13. 2de pijler zelfstandigen en aanvullend pensioen loontrekkenden
 
 • 2e pijler zelfstandigen
  • Invoering van een volwaardige tweede pensioenpijler voor zelfstandigen, natuurlijke personen.
  • Het toekomstige fiscale kader zal overeenkomen met dat van de reeds bestaande tweede pijler voor zelfstandigen in vennootschap
 • Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden
  • Het idee is om nu een vrij aanvullend pensioen te voorzien dat zou gefinancierd worden door middel van bijdragen die door de werkgever op vraag van de werknemer van het loon worden ingehouden. Het initiatiefrecht zal dus bij de werknemer liggen.

14. 3de pijler duaal systeem waarbij belastingplichtige kiest

 • 940€, 30% belastingvoordeel; of
 • 1200€, 25% belastingvoordeel

15. Opheffing van de eenheid van loopbaan

 • Voorgestelde hervorming :
  • Schrappen van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor alle effectieve werkdagen vanaf 1 januari 2019.
  • Concreet betekent dit dat er voor de effectieve werkdagen geen enkele beperking meer geldt voor het opbouwen van pensioenrechten.
  • Voor de mensen die de eenheid van loopbaan overschrijden met gelijkgestelde dagen wordt het huidige stelsel voor het in aanmerking nemen van de voordeligste dagen behouden.
 • Verband met gelijkgestelde periodes:
  • De regering behoudt haar doelstelling om de periodes van werk altijd hoger te waarderen dan de periodes van inactiviteit voor de berekening van het pensioen.

16. Oudere werknemers: langer werken bevorderen via (para)fiscale voordelen middels bijkomende kosten

 • Bedoeling: De kloof tussen de effec<eve pensioenleeJijd (gemiddeld 59,7 j.) en de wettelijke pensioenleeJijd (65 j.) verkleinen
 • Een aanvullende vergoeding voor werknemers die hun loopbaan met loonsvermindering aanpassen (ofwel afkomstig van een sectoraal fonds, ofwel van de werkgever):
  • Voor werknemers die minstens 60 in geval van voltijds naar 4/5e
  • Voor werknemers van 58 jaar voor voltijdse werknemers in geval van omschakeling van ploegen-en nachtarbeid of aangepast lichter werk
 • Deze vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen en wordt niet als loon beschouwd.

17. Mystery calls

 • Strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
 • De Sociale Inspectie zal kunnen overgaan tot anonieme tests bij ondernemingen in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie.
 • Het zoeken naar informatie en bewijzen door de administratie moet gebeuren op basis van correcte en loyale principes.
 • Mystery calls zijn bedoeld om discriminatie aan het licht te brengen en niet om discriminatie te provoceren, te doen ontstaan of te versterken bij de vermoedelijke dader.
 • Datamining
 • Voorafgaande machtiging arbeidsauditeur

Lees de volledige tekst van de PPT waarin het zomerakkoord voorgesteld wordt