WLTP-bom ontmijnd - geen stijging VAA personenwagens in 2021 Check uw gelijkvormigheidsattest !

Geschreven door Dirk van Collie, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Brad.K

De federale belastingadministratie heeft recent meer duidelijkheid geschapen met betrekking tot de fiscale situatie van personenwagens voor de periode vanaf 1 januari 2021. 

Wij verwijzen naar onze memo in verband met autofiscaliteit 2020 gepubliceerd naar aanleiding van het autosalon (https://www.alaska-group.eu/assets/files/Afbeeldingen/Downloads/Autofiscaliteit-2020.pdf).  We schetsen hierna kort even de problematiek.

Strengere WLTP-testwaarde aanzienlijk hoger dan de NEDC-testwaarde

Naast de voorheen gehanteerde NEDC 1.0- waarden voor CO2-uitstoot wordt, voor alle nieuwe auto’s ingeschreven vanaf 1/9/2018 een WLTP-waarde berekend. De WLTP-testwaarden liggen doorgaans 20 tot 30% hoger dan de NEDC-waarden. Deze waarden vindt u op het gelijkvormigheidscertificaat in vak 49.4 of 49.1 van de wagen.

Als deze hogere WLTP waarden moeten gehanteerd worden bij de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten  en de berekening van het voordeel van alle aard zal de impact pijnlijk voelbaar zijn voor zowel voor de werkgever (lagere aftrekbaarheid) als voor de werknemer/bedrijfsleider (hoger voordeel van alle aard).

Overgangsmaatregel tot 31/12/2020

De constructeurs berekenen tot eind 2020 op basis van de WLTP waarde een NEDC 2.0-waarde. Deze is iets hoger dan de NEDC 1.0-waarde maar  lager dan de WLTP-waarde. Tot 31 december 2020 mag voor deze wagens de overgangsnorm NEDC 2.0 aangewend worden voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard. Dit betekent een tijdelijke mildering van de fiscale verstrenging.

Volg het on demand seminarie Auteursrechten - Fiscale en sociaalrechtelijke vraagstukken met De Bleeckere, A. & Timmermans, I.

Hoe zit het na 2020 ? De fiscus antwoordt voor het VAA

Over welke uitstoot norm vanaf 2021 gehanteerd moet worden heeft de administratie recent volgend antwoord gepubliceerd in haar FAQ in verband met het voordeel van alle aard. (zie link: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/Bedrijfswagens)

De administratie stelt vast dat door de EU-homologatieregelgeving de autoconstructeurs

  • tot en met 31/12/2020 voor WLTP-wagens een NEDC waarde 2.0 moeten berekenen uit hun WLTP waarde
  • vanaf 1/1/2021 voor WLTP-wagens nog steeds een NEDC-waarde 2.0 optioneel mogen berekenen (…)

Gezien de huidige wetteksten niet verduidelijken welke CO2-waarde (NEDC of WLTP) geldt in de autofiscaliteit,  zal bij de berekening van het voordeel van alle aard rekening moeten gehouden worden met de CO2 waarde berekend volgens

  • NEDC 1.0  als het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • WLTP als het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • NEDC 2.0  OF WLTP (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC- als een WLTP-waarde heeft

Dit standpunt blijft van toepassing totdat nieuwe federale wetsbepalingen hierrond in werking zouden treden.

►Lees ook: Corona-steunmaatregelen: forfaitaire belastingplichtigen

Besluit: na 2020: keuze voor de laagste waarde mogelijk

Dit betekent dat voor personenwagens waarvoor het gelijkvormigheidscertificaat zowel een WLTP-waarde als een (lagere) NEDC 2.0 waarde vermeldt, men kan kiezen om de laagste waarde te hanteren. De gunstige fiscale overgangssituatie met betrekking tot de berekening van het voordeel van alle aard  wordt aldus bestendigd tot een nieuwe volwaardige regering hieromtrent anders zou beslissen.

Bij uitbreiding naar andere fiscale domeinen ?

Gezien in de fiscale wetgeving voor de bepaling van de aftrekbaarheid van autokosten evenmin verduidelijkt wordt welke CO2 waarde  van toepassing is kunnen we enkel besluiten dat de redenering opgebouwd door de fiscus voor het voordeel van alle aard ook moet gelden voor de aftrekbaarheid van de autokosten.

Voor wat betreft de toepassing van voormelde CO2-regels op de federale solidariteitsbijdrage is nog geen beslissing bevestigd, maar een afstemming op het standpunt van de fiscale administratie lijkt waarschijnlijk.

De belasting op inverkeerstelling  (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting zijn gewestelijke materies en vallen niet onder dit standpunt. De Vlaamse BIV en verkeersbelasting houden tot nader bericht uitsluitend rekening met de NEDC 1.0 of 2.0 waarde.

Het gaat alvast de goede richting uit !