Wijzigingen Wetboek Economisch Recht - groepsverzekering, octrooi- en kwekersrecht, het Unified Patent Court en mystery shopping

Geschreven door Lexalert
Foto: dynamosquito  

De  federale regering  besliste op  vrijdag  25  maart 2016  om  een  aantal  wijzigingen  aan  te  brengen  in  het Wetboek van economisch recht en aan een aantal wetten van economische aard. Zo wordt de economische wetgeving afgestemd op Europese richtlijnen en een aantal rechterlijke uitspraken. De wijzigingen betreffen de groepsverzekering, octrooi- en kwekersrecht, het Unified Patent Court en mystery shopping.

Consumentenbescherming - Inspectiediensten meer doeltreffende bevoegdheden geven

Met deze wet worden een aantal aanpassingen doorgevoerd om effectief toezicht toe te laten. De economische  praktijken  leiden  er meer  en  meer  toe  dat  het  noodzakelijk  werd  te  verduidelijken wanneer de inspectiediensten aan de operatoren (onder meer de internetproviders, de telecomoperatoren en de banken), die over identificatiegegevens beschikken die toebehoren aan personen  van  wie  vermoed  wordt  dat  ze  anoniem  bepaalde  strafbare  feiten  hebben  gepleegd, dergelijke gegevens kunnen opvragen.

Verder wordt er een juridisch kader gecreëerd om ‘mystery shopping’ in te voeren. Hierbij wordt wettelijk de mogelijkheid voorzien voor de controleagenten om zich desgevallend voor te doen als klanten en zo overtredingen te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld in kader van bestelprocedures bij e-­‐ commerce, oneerlijke handelspraktijken… .

Ook wordt nu de mogelijkheid voorzien om producten te laten analyseren en eventueel uit de handel te nemen, wanneer er voldoende aanwijzingen bestaan dat de producten niet voldoen aan bepaalde voorwaarden in verband met kwaliteit , benaming, vermelde prestaties,…   en dit dan op kosten van de desbetreffende  onderneming.  Zo kan worden  opgetreden  tegen  praktijken  zoals gesjoemel  op basis  van  misleidende  etikettering  of vormen  van  geprogrammeerde  veroudering.  Op  die  manier wordt  voorzien  dat  in  de  handel  gebrachte  producten  voldoen  aan  de  vereiste  normen  inzake veiligheid, authenticiteit en kwaliteit.

Groepsverzekering -  Gepensioneerde  werknemers  blijven  gedekt  wanneer  hun  (ex-­)werkgever een nieuwe beroepsgebonden ziekteverzekering afsluit

Ten gevolge van een arrest van het Hof van Beroep waren gepensioneerde werknemers niet langer gedekt  door  een  groepsverzekering   bij  hun  laatste  werkgever,   wanneer   deze  werkgever   van verzekering verandert. Volgens dit arrest was dit immers geen beroepsmatige verbintenis meer met de werkgever. Hierdoor diende de gepensioneerde werknemer dan ook een individuele verzekeringsovereenkomst  af te sluiten. De premies voor een individuele verzekering liggen echter veel hoger dan deze voor een collectieve.  

Door de beslissing vandaag wordt nu verduidelijkt dat het moment van de aansluiting het moment is waarop de gepensioneerde werknemer voor het eerst door een werkgever werd aangesloten bij een ziekteverzekering,  die niet noodzakelijk dezelfde verzekering is als deze waarbij hij was aangesloten toen hij nog werkte. “We garanderen dus dat gepensioneerde  werknemers gedekt blijven, wanneer hun  (ex-­‐)werkgever  een  nieuwe  beroepsgebonden   ziekteverzekering   afsluit”,  aldus  Minister  van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Intellectuele eigendom - Herstel rechten van houder octrooi of kwekersrecht

Er is beslist  om  een  retroactieve  herstelprocedure  in  te  voeren  van  de  rechten  van  de houder van een octrooi of van een kwekerscertificaat,  die vervallen zijn door niet-­‐naleving van een proceduretermijn bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Mits het naleven van bepaalde voorwaarden   wordt  dit  verval,  waardoor  de  rechten  verloren  zouden  zijn,  teniet  gedaan:  de bescherming geboden door het intellectueel eigendomsrecht treedt opnieuw in werking.

► Lees ook: Wijzigingen hypothecair krediet en consumentenkrediet in Wetboek Economisch Recht (WER)

Unified Patent Court - Hervorming octrooirecht en vereenvoudiging talenregeling

België hervormt het octrooirecht zodat het kan deelnemen aan de Unified Patent Court, de Europese rechtbank  die oordeelt  over de validiteit  van octrooien  (patenten),  en namaak.  De Unified  Patent Court (UPC) is onderdeel van het succesverhaal van het eengemaakte Europees octrooi.

KMO’s zullen via een lokale Belgische afdeling toegang hebben tot de kwalitatief hoogstaande rechtspraak van het UPC. De afdeling zal Engels als voertaal hebben, maar ook de drie Belgische landstalen gebruiken. Dat betekent dat ondernemers hun verdediging in eigen taal kunnen voeren.

Om deel te kunnen nemen aan die Unified Patent Court was een hervorming van het Belgisch octrooirecht nodig. België heeft nu de laatste voorbereidende stappen gezet.

Met   deze   wet   maken   we   het   mogelijk   het   Protocol   van   Londen   in   het   Belgisch   recht   te implementeren: de talenregeling wordt vereenvoudigd voor de houder van een Europees octrooi die dit octrooi wil valideren in de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie.  Concreet betekent dit dat de houder van een Europees octrooi, dat in het Engels werd afgeleverd, geen vertaling van dit octrooi meer moet geven om het in België te valideren.

“Deze maatregel betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging ten voordele van de gebruikers van dit systeem, met name de Belgische ondernemingen, en maakt het valideren van een octrooi in België zeer aantrekkelijk”, benadrukt Minister van Economie Kris Peeters.

Gelijkaardige  wijzigingen  worden  aangebracht  aan  de  wet  van  8  juli  1977  in  verband  met  de goedkeuring van verschillende internationale akten en de wet van 21 april 2007 omtrent diverse bepalingen  betreffende  de  procedure  voor  de  indiening  van  Europese  octrooiaanvragen  en  de gevolgen  van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België.

Actualisering economische wetgeving

De economische wetgeving wordt daarnaast ook gemoderniseerd door onder andere:

  • Een   regeling   van   prijscontrole   voor   parallelle   distributie   (=   vergund   door   Europa)   van geneesmiddelen  die verkocht  worden  op de Belgische  markt,  omdat  dit momenteel  niet valt onder de Belgische prijzenreglementering;
  • De afschaffing  van het verbod van de verkoop ten huize van de consument  van producten en diensten voor een waarde gelijk aan of hoger dan 250 euro;
  • De  afschaffing  binnen  de  FOD  Economie  van  de  dienst  Regulering,  omdat  zijn  taken  zullen worden uitgeoefend door andere instanties zoals de Controledienst van de Beheersvennootschappen.

Tot slot, in het kader van de omzetting van Richtlijn Solvency II, waarbij de correcte naleving door de verzekeraar vooropstaat van bepaalde vereisten zoals de product-­‐ en gedragsregels jegens de verzekeringsnemer en de informatieplichten jegens de toezichthouder, wordt met deze wet onder andere aandacht besteed aan een aantal verduidelijkingen van de bestaande regels. Tevens wordt er een commercialiseringsverbod ingesteld voor verzekeringsproducten die niet beantwoorden aan de nodige kwaliteitsvereisten ter bescherming van de verzekeringsnemer.