Wijzigingen inkomstenbelastingen 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Dominic Rooney  

De ministerraad van 30 maart 2018 keurde een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen.

Het voorontwerp wijzigt het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), evenals de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting. De wijzigingen beogen de aanpassing en de vervollediging van een aantal bepalingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting volgend op de hervormingen bedoeld in de wet van 25 december 2017:

 • de toevoeging van een antimisbruikbepaling met betrekking tot de nieuwe regeling van de aftrek voor risicokapitaal, van essentieel belang met betrekking tot de toepasselijke regels inzake de gedragscode van de Europese Unie
 • de maatregelen genomen in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting maar ontbrekend in titel 2 van de wet van 25 december 2017, die deze maatregelen omzet, zoals de opheffing van de regeling van de 'fairness tax'
 • technische verbeteringen met betrekking tot de CFC-regeling (Controlled Foreign Companies), de interestaftrekbeperking en de groepsbijdrage
 • de toevoeging van een regeling in het kader van de activering van het spaargeld voor rechtstreekste investeringen in ondernemingen, waarbij wordt voorgesteld om het vrijgestelde bedrag vanaf inkomstenjaar 2019 te verhogen tot 800 euro

Op de hoogte blijven over de fiscale actualiteit? Volg de maandelijkse Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap

 • aanpassingen in de berekening van de aftrek voor risicokapitaal, zodat deze eenvoudiger en coherenter wordt
 • technische verbeteringen en verduidelijkingen bij de artikelen over de minimumbezoldiging
 • aanpassing van het afwijkend belastingregime artikel 185bis, WIB 92, zodat het financieringskostensurplus wordt uitgesloten van de belastbare grondslag
 • uitsluiting van leasingondernemingen en factoringsvennootschappen, van de toepassing van het financieringskostensurplus
 • invoering van een meldingsplicht bij de aanwezigheid van een CFC waarvan de winst geheel of gedeeltelijk bij de binnenlandse vennootschap of vaste inrichting wordt belast
 • toevoegingen aan het regime voor de groepsbijdrage zodat de gevolgen van herstructureringsverrichtingen geneutraliseerd worden
 • aanpassing van de inwerkingtredingen voor de proportionele overdracht van overgedragen DBI-aftrek en de gewijzigde exittaxtarieven