Wijzigingen diplomavoorwaarden en aanpassingsstage voor Europese vastgoedmakelaars in België

Geschreven door Lexalert
Foto: Bennilover  

Het koninklijk besluit dat de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar regelt wordt op een aantal punten aangepast. Het betreft de bekwaamheidsattesten en opleidingstitels die in aanmerking komen, de vermelding van de buitenlandse beroepstitel en de aanpassingsstage.

Welke buitenlandse bekwaamheidsattesten en opleidingstitels komen in aanmerking?

Een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel afgeleverd door een andere lidstaat en die beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd in de wet van 2008, of een opleidingstitel gelijkgesteld aan een dergelijke titel.

Vermelding buitenlandse beroepstitel

De personen die zijn ingeschreven op het tableau van de beoefenaars of op de lijst van de stagiairs hebben het recht om van hun opleidingstitel uit de lidstaat van oorsprong en eventueel van de afkorting ervan gebruik te maken in de taal van deze lidstaat.

In dat geval moet deze titel gevolgd worden door de naam en de plaats van de instelling of van de examencommissie die deze titel heeft verleend.

Wijzigingen met betrekking tot de aanpassingsstage

De houders van een bekwaamheidsattest of opleidingstitel afgeleverd door een andere EU-lidstaat zijn vrijgesteld van stage.

De Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars legt hen echter, naargelang hun keuze, hetzij een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar, hetzij het afleggen van een proeve van bekwaamheid op, in één van de volgende gevallen :

  1. wanneer hun opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die welke worden bestreken door de in België vereiste opleidingstitel, te weten vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en waarvoor de door de aanvrager ontvangen opleiding belangrijke verschillen vertoont;
  2. wanneer het in België gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar een of meer gereglementeerde beroepswerkzaamheden omvat die niet bestaan in het overeenkomstige beroep in de lidstaat van oorsprong van de aanvrager, en wanneer de opleiding vereist in België betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die afgedekt door het bekwaamheidsattest of de opleidingstitel die de aanvrager overlegt.

Het Instituut legt de nadere regels op voor de proeve van bekwaamheid, de opstelling van de lijst van de vakgebieden en het statuut van de aanvrager die zich daarop wil voorbereiden.

Indien overwogen wordt om van de aanvrager te verlangen dat hij een aanpassingsstage volbrengt of een proeve van bekwaamheid aflegt, wordt eerst nagegaan of de beroepskennis, -vaardigheden en -competenties die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring als vastgoedmakelaar of in het kader van een leven lang leren en die met dat doel door een bevoegde instantie formeel zijn gevalideerd, als vastgoedmakelaar in een lidstaat of derde land heeft verworven, van dien aard is dat het wezenlijk verschil in de opleiding daardoor geheel of gedeeltelijk wordt ondervangen.

Het Instituut informeert de aanvrager over deze beslissing door vermelding van :

  1. het vereiste kwalificatieniveau en het niveau waarover de aanvrager beschikt;
  2. de wezenlijke verschillen die de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid rechtvaardigen en de redenen waarom ze niet gecompenseerd kunnen worden door beroepskennis, -vaardigheden en -competenties, die zijn verworven door de aanvrager door beroepservaring of levenslang leren, en die met dat doel door een bevoegde instantie formeel zijn gevalideerd.

Het Instituut stuurt een ontvangstbevestiging binnen één maand na de ontvangst van het dossier van de aanvrager en deelt hem in voorkomend geval mee welk document of documenten ontbreken.

De procedure voor de behandeling van een aanvraag tot wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties om het beroep van vastgoedmakelaar te mogen uitoefenen, wordt door een met redenen omkleed besluit afgesloten en wordt ter kennis gebracht van de aanvrager binnen een termijn van zestig dagen na de indiening van het volledige dossier door de aanvrager.

Tegen dit besluit of tegen het uitblijven ervan kan beroep ingesteld worden bij de Kamer van Beroep.  

Wettelijk kader

Het  koninklijk besluit van 9 oktober 2017 (B.S. 18 oktober 2017) voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt.

Het wijzigt het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt op 19 oktober 2017 in werking.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 7 van de wet van 21 juli 2017 tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU