Wijzigingen deontologie BIV vastgoedgoedmakelaars 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Tom Coppen  

Hieronder gaan we in op de tuchtprocedure. 

Het BIV, meer bepaald het Bureau, krijgt de mogelijkheid om de herziening te vragen van de beslissingen van de rechtskundig assessor tot het klasseren zonder gevolg van een klacht en om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de Uitvoerende kamers bij de Kamers van Beroep. Naast de betrokken vastgoedmakelaar, het Bureau en de rechtskundige assessoren, zullen ook de rechtskundige assessoren generaal beroep kunnen aantekenen bij de Kamer van Beroep tegen een beslissing van de Uitvoerende Kamer.

Daarnaast krijgen het Bureau en de rechtskundige assessoren en rechtskundige assessoren generaal de mogelijkheid om via een spoedprocedure aan de rechter te vragen bewarende maatregelen te nemen ten aanzien van oneerlijke vastgoedmakelaars, teneinde te voorkomen dat ze meer slachtoffers maken en het imago van het beroep nog meer beschadigen.

De transparantie inzake de genomen voorlopige maatregelen en tuchtbeslissingen wordt groter door een automatische overmaking van de voorlopige maatregelen en tuchtbeslissingen genomen in gevolge een klacht aan de klager en door de publicatie van belangrijke tuchtbeslissingen op de website van het Instituut. Voor syndici geldt een bijzondere informatieplicht aan de verenigingen van mede-eigenaars.

Tenslotte strekt het ertoe vastgoedmakelaars te verplichten om gebruik te maken van kwaliteitsrekeningen, meer bepaald de derdenrekening en de rubriekrekening. Dankzij een duidelijke afscheiding tussen het privévermogen en het professionele vermogen van de vastgoedmakelaar worden geldsommen, door klanten aan hem toevertrouwd, beter beschermd: zij mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, en bij een eventueel faillissement vallen zij buiten het faillissement.

De meeste artikelen van de nieuwe wet treden in werking op 1 februari 2018. De bepalingen met betrekking tot de kwaliteitsrekening treden in werking op 1 augustus 2018. 

Lees de volledige tekst van de wet van 21 december 2017 tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar