Wijzigingen boekhoudkundige en fiscale beroepen 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Alan Cleaver  

Het wetsontwerp van 22 juni 2017  heeft onder meer tot doel:

1° een verduidelijking in het wettelijk kader te scheppen voor de kwaliteitstoetsing van de uitoefening van het beroep van accountant en belastingconsulent;

2° het wettelijk kader te scheppen voor het lidmaatschap van stagiairs die het beroep van accountant en belastingconsulent willen uitoefenen;

3° het handhaven van de verplichtingen  van de leden van het Instituut van accountants en de belastingconsulenten optimaliseren;

4° het verplichten van het opmaken van een opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaars met hun cliënten;

5° het regelen van de taalbevoegdheid van de uitvoerende kamers van het BIBF voor Duitstalige beroepsbeoefenaars;

6° de beroepsprocedure bij het praktisch bekwaamheidsexamen van het BIBF te regelen;

7° een rechtsgrond te scheppen voor het uitvaardigen van richtlijnen door het BIBF;

8° het vaststellen van de duur van de stage voor de economische beroepsbeoefenaars;

9° de mogelijkheid om vrijstelling van stage en het praktische bekwaamheidsexamen te verlenen aan andere economische beroepsbeoefenaars.

Het voorliggend  wetsontwerp  kadert in maatregel 37 van het Federaal Plan voor de KMO’s en de Zelfstandigen, namelijk:

Verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van de vrije beroepen.

De minister van Economie (bedrijfsrevisoren, accountants), de minister van Volksgezondheid (artsen, dierenartsen, apothekers), de minister van Justitie (notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders) en de minister van KMO’s (architecten, vastgoedmakelaars, landmeters-experten, psychologen, auto-experten, boekhouders-fiscalisten, accountants) zullen in overleg met de betrokken ordes en instituten bekijken in welke mate de bestaande structuur zou kunnen worden gemoderniseerd en aangepast zou kunnen worden aan de actuele context.

Gelijklopend in deze context onderzoekt elke betrokken minister ook in welke mate het regelgevend kader zoals onder meer de regels inzake de toegang tot het beroep dienen te worden bijgestuurd om optimaal afgestemd te zijn op de maatschappelijke noodwendigheden.

Verder zullen pistes worden onderzocht die moeten toelaten de betreffende beroepsgroep verder te professionaliseren.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 22 juni 2017 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen