Wijzigingen aan het Sociaal Strafwetboek

Geschreven door Lexalert
Foto: Andreas Thell  

Het wetsontwerp van 5 november 2015 actualiseert het Sociaal Strafwetboek en houdt rekening met een aantal evoluties sedert de goedkeuring ervan.

Het Sociaal Strafwetboek bestaat uit twee boeken. Het Eerste Boek behandelt de “preventie,  de vaststelling en de vervolging van de inbreuken en hun bestraffing in het algemeen”. Dit Boek definieert de actoren van de strijd tegen de sociale fraude, het interventiekader en de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs, de nadere regels inzake strafrechtelijke en administratieve vervolging en diverse regels van algemeen strafrecht. Het Tweede Boek bevat alle inbreuken van sociaal strafrecht en de sancties die eraan verbonden zijn. Het ontwerp van wet wijzigt zowel het Eerste Boek van het Sociaal Strafwetboek als het Tweede Boek. Het ontwerp van wet wijzigt ook verschillende sociale basiswetten.

De in het Eerste Boek aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de bepalingen betreffende het beleid inzake preventie en toezicht, de uitoefening van het toezicht en de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en de bijzondere bepalingen.

De wijzigingen aan Boek 2 hebben meer bepaald tot doel om inbreuken op sociaalrechtelijke bepalingen in te voegen die, hetzij niet ingevoegd werden in het Sociaal Strafwetboek tijdens het opstellen ervan, hetzij daarna in werking getreden zijn. De in Boek 2 aangebrachte wijzigingen beogen eveneens de aanpassing van de in het Sociaal Strafwetboek opgenomen strafbaarstellingen die steunen op verplichtingen  die vermeld zijn in sociale basiswetten die gewijzigd of opgeheven werden. Het ontwerp van wet heeft eveneens tot doel strafbaarstellingen die bij vergissing in Boek 2 van het Sociaal Strafwetboek in het leven geroepen werden, op te heffen. In het ontwerp van wet wordt ten slotte voorgesteld over te gaan tot het verbeteren van vormfouten en tot een harmonisatie van de in het Sociaal Strafwetboek gebruikte terminologie.

Meer info: Sociaal Strafwetboek - Bespreking van de wijzigingen

Het ontwerp van wet wijzigt anderzijds verschillende bepalingen van het sociaal strafrecht. Het invoegen van nieuwe incriminaties in het Sociaal Strafwetboek brengt het opheffen van de strafbepalingen die de sociale basiswetten bevatten, met zich mee.

Het ontwerp van wet wijzigt bovendien artikel 5 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht teneinde aan de Koning toe te laten om over een wettelijke basis te beschikken om over te gaan tot een coördinatie van de wet van 2 juni 2010 en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 5 november 2015 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht