Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit nav hervorming federale Wetboek van Vennootschappen

Geschreven door Lexalert
Foto: Ozzy Delaney  

Dit ontwerp van besluit bevat bepalingen m.b.t. volgende onderwerpen:

  • Een aanvulling op de berekeningsbasis van de vergoeding voor gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing (zie artikel 1 en 2);
  • Inwerkingtredingsbepalingen voor de wijzigingen naar aanleiding van de federale wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De bepalingen m.b.t. de aanvraag bindende schatting van de verkoopwaarde van onroerende goederen, m.h.o.o. het indienen van een aangifte van nalatenschap, werden uit het vermelde principieel goedgekeurde ontwerp van besluit gelicht. De Raad van State heeft immers naar aanleiding van het advies, uitgebracht op 11 maart 2019, opgemerkt dat bij deze bepalingen een advies vereist is van de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie verder). Dat advies werd ondertussen aangevraagd. De adviestermijn hiervoor bedraagt 60 dagen. Een definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit na het bekomen van dit advies dreigt echter de inwerkingtreding van de overige bepalingen van het principieel goedgekeurde ontwerp van besluit te verstoren.

► Lees ook: Aandeelhouders- en oprichtersaansprakelijkheid onder het WVV en de feitelijke bestuurders

Zo is het onontbeerlijk dat op 1 mei a.s., dat is de datum waarop de federale hervorming van de vennootschapswet in werking zal treden, duidelijkheid wordt geboden over de inwerkingtreding van de decretale bepalingen tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die in functie van deze federale hervorming werden opgemaakt. Om deze decretale aanpassingen gelijktijdig met de federale hervorming van de Vennootschapswetgeving in werking te kunnen laten treden op 1 mei 2019, is een eerdere definitieve goedkeuring van het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering noodzakelijk.

De bepalingen in verband met de aanvraag tot bindende schatting zullen dan ook deel uitmaken van een apart ontwerp van besluit dat, wellicht in de loop van de maand mei, ter definitieve goedkeuring aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.

Lees hier het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 betreffende de vergoeding voor gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffingen de inwerkingtreding van wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale Wetboek van Vennootschappen.