Wijziging reglement plichtenleer BIBF 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Sykez Tom  

In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2017 verscheen het nieuwe reglement plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Het trad op 24 augustus 2017 in werking en vervangt de vorige versie die dateert van 2013.

In vergelijking met de versie van 2013 zijn er twee belangrijke verschillen:

Met betrekking tot de opdrachtbrief die de externe boekhouder BIBF en zijn cliënt moeten opmaken vóór de uitvoering van een prestatie werd onderstaande tekst geschrapt:

 Voor de cliënten waarvoor de externe boekhouder BIBF reeds prestaties leverde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling zonder dat er een opdrachtbrief werd opgemaakt, beschikt de externe boekhouder BIBF over een termijn van 24 maanden vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling om een opdrachtbrief op te maken conform dit artikel.

Het artikel met betrekking tot de onverenigbaarheden werd herschreven:

Art. 21. § 1. Behoudens voor de activiteiten vermeld in paragraaf 2, wordt de uitoefening, als natuurlijke persoon of als rechtspersoon, van multidisciplinaire activiteiten toegestaan door de Kamers, op schriftelijk verzoek van een extern boekhouder BIBF, voor zover de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het lid niet in gevaar komen.

§ 2. Volgende beroepsactiviteiten, uitgeoefend als natuurlijk persoon of als rechtspersoon, worden altijd beschouwd als activiteiten die de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de externe boekhouder BIBF in het gedrang brengen : de activiteiten van verzekeringsmakelaar of -agent, deze van vastgoedmakelaar uitgezonderd de syndicusactiviteit, alsook alle bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening waarvoor de inschrijving bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten vereist is.

Lees de volledige tekst van het reglement plichtenleer versie 2017 van het BIBF