Omgevingsvergunning - Aangepaste termijnen procedure - Download de schema's

Geschreven door Lexalert

De Vlaamse regering keurde op 24 maart 2020 een uitvoeringsbesluit goed dat een afwijking voorziet op de reglementering rond de omgevingsvergunning. De termijnsverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven worden in dit besluit hebben tot doel de gevolgen van de coronacrisis, die een normaal verloop van de procedures verhinderen, op te vangen en te milderen. 

Het uitvoeringsbesluit werd genomen in uitvoering van het Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. 

Met het uitvoeringsbesluit van 24 maart 2020 geeft de Vlaamse Regering gevolg aan de machtiging om nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging  van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of  administratieve verplichtingen, in voorliggend besluit wat betreft bepaalde reglementering met betrekking tot de omgevingsvergunning.

De termijnsverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven word en in dit besluit hebben tot doel de gevolgen van de Coronacrisis die een normaal verloop van de procedures verhinderen, waarbij de rechtsbescherming van belanghebbenden of derden beperkt wordt door de restrictieve maatregelen uitgevaardigd door de federale regering (o.m. met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distance regels) of in geval van het uitvallen van de administratie door ziekte, op te vangen en te milderen. 

Het uitvoeringsbesluit van 24 maart 2020 is noodzakelijk om volgende redenen:

  • om burgers en belanghebbenden de nodige rechtsbescherming en rechtszekerheid te geven bij beslissingen van omgevingsvergunningsaanvragen,
  • om te vermijden dat – door onvoorziene  omstandigheden – geen beslissing zou genomen worden of niet tijdig advies verleend worden binnen de decretale  vervaltermijnen, wat automatisch zou leiden tot een (stilzwijgende) weigeringsbeslissing of tot het verwerpen van een beroep,
  • om een voortgang van procedures maximaal mogelijk te maken teneinde te vermijden dat de overheid na het verstrijken van de civiele noodsituatie geconfronteerd wordt met een abnormaal grote hoeveelheid in te halen dossiers.

►Lees ook: Appartementsrecht: Grondwettelijk Hof vernietigt nieuwe uitzonderingsregel van 4/5e meerderheid voor afbraak of heropbouw

De verlengingen van de beslissingstermijnen die in dit besluit voorzien zijn, doen geen afbreuk aan de mogelijkheden van termijnverlenging die op vandaag reeds voorzien zijn in de regelgeving, bv. bij toepassing van de administratieve lus, op verzoek van de aanvrager, of wanneer de gemeenteraad over een bepaald dossier een beslissing moet nemen. Indien nodig kan ook van die mogelijkheden toepassing gemaakt worden, en wordt de termijnverlenging die daaruit voortvloeit gecumuleerd met de termijnverlengingen die voorzien zijn in dit besluit.

Uiteraard hoeven deze termijnen niet uitgeput te worden. De schema’s hieronder geven een overzicht van de wijzigingen in termijnen en procedurele aanpassingen.

 

 

 

Download de schema's van de aangepaste procedures