Wijziging Handelshuurwet in Wallonië, alsook afzonderlijke regeling voor pop-ups

Geschreven door Mr. Ewoud Willaert, Monard Law, www.monardlaw.be
Foto: 2Tales  

Twee jaar na Vlaanderen, volgt Wallonië met een regeling voor de huur van handelspanden voor minder dan één jaar.

Het Décret relatif au bail commercial de courte durée et modifiant le Code civil van 14 maart 2018 voert ook voor het grondgebied van het Waals Gewest een afzonderlijke regeling in voor handelshuren van korte termijn, zijnde voor minder dan één jaar. Het nieuw regime treedt in werking op 1 mei 2018.

De Waalse regeling komt grotendeels overeen met de Vlaamse versie.

Het ontwerpdecreet bevatte enkele nieuwigheden, zoals een mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee jaar, maar het uiteindelijke decreet loopt wat de duur betreft volledig gelijk met de Vlaamse versie: zodra de duur het jaar overtreft, is de Handelshuurwet retroactief van toepassing.

Verder heeft het Waals Gewest van de gelegenheid gebruik gemaakt om wijzigingen door te voeren in de klassieke Handelshuurwet. De verplichting om elke voortijdige beëindiging van de huur te laten vaststellen bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd, wordt vervangen door “un acte écrit présenté à l’enregistrement”. Het volstaat aldus om de beëindigingsovereenkomst te registreren. Eénzelfde wijziging is doorgevoerd voor de hernieuwing voor een periode korter dan negen jaar: ook dit moet niet meer bij authentieke akte of verklaring bij de rechter, maar kan met een geregistreerde onderhandse akte gebeuren. Deze wijzigingen zijn, in tegenstelling tot het afzonderlijk regime voor pop-ups, reeds in werking getreden.

Lees ook: Handelshuurhernieuwing en ‘op dezelfde wijze’: het Hof van Cassatie volhardt in formalisme

Tot slot, ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt aan een regeling voor korte termijn handelshuur.