Wijziging fiscaal begrip "wettelijke pensioenleeftijd"

Geschreven door Claes & Engels , Ius Laboris Belgium Global HR Lawyers, https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/wijziging-fiscaal-be...
Foto: Neta Bartal  

Voortaan zullen ook werknemers die vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met wettelijk pensioen gaan, maar een volledige loopbaan kunnen aantonen en tot op het moment van pensionering actief zijn gebleven, kunnen genieten van de voordelige fiscale behandeling van hun aanvullend pensioenkapitaal aan 10%.

Situatie voor werknemers vóór de wetswijziging

Ten gevolge van de wet van 18 december 2015 zijn werknemers verplicht om hun aanvullend pensioenkapitaal op te nemen wanneer ze met (vervroegd) wettelijk pensioen gaan. Dit is ook het geval voor werknemers jonger dan 65 jaar die een volledige loopbaan van 45 jaar bereikt hebben, en bijgevolg aanspraak kunnen maken op een volledig wettelijk pensioen. Wanneer zij hun (volledig) wettelijk pensioen aanvragen, moeten zij tevens verplicht hun aanvullend pensioenkapitaal opnemen. En daar knelde het schoentje. Aangezien zij hun pensioenkapitaal opnamen voor de wettelijke pensioenleeftijd, werd het belast aan 16,5% in plaats van aan het voordeligere tarief van 10% (te vermeerderen met gemeentelijke opcentiemen). De wetgever beschouwde dit als onrechtvaardig en heeft dit verholpen met de wet tot wijziging van het wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft, die werd aangenomen op 14 februari 2019.

Na de wetswijziging

De wettelijke pensioenleeftijd wordt niet langer enkel gedefinieerd als zijnde 65 jaar (vanaf 2025: 66 jaar en vanaf 2030: 67 jaar) maar evenzeer als “het voldoen aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan”. Indien de werknemer actief is gebleven tot op de leeftijd waarop hij voldoet aan “de voorwaarden voor een volledige loopbaan”, zal zijn aanvullend pensioenkapitaal belast worden aan het voordelige fiscaal tarief van 10%, zelfs indien hij dit opneemt voor zijn 65ste verjaardag.

Een volledige loopbaan moet worden geïnterpreteerd aan de hand van de pensioenwetgeving en omvat 45 loopbaanjaren met een gewoonlijke of hoofdzakelijke tewerkstelling en dus een tewerkstelling met een intensiteit van minstens 1/3 van een voltijdse activiteit (= 104 voltijdse dagequivalenten).

► Bekijk ook Aanvullende pensioenen werknemers anno 2019: bent u er klaar voor?

Impact voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening / verzekeraars

De schalen voor de bedrijfsvoorheffing moeten nog aangepast worden aan deze wetswijziging. Voorlopig is er nog geen wijziging inzake de bedrijfsvoorheffing, al zal daar in de toekomst wel verandering in komen. Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en verzekeraars zullen vanaf dan rekening moeten houden met deze regel. Hierbij  stelt zich wel de vraag hoe zij op een sluitende wijze zullen kunnen nagaan of een werknemer aan deze voorwaarden  voor een volledige loopbaan voldoet.

> Actiepunt

Het is van belang deze nieuwe regel in het achterhoofd te houden. Eens de schalen voor de bedrijfsvoorheffing zijn aangepast, zullen de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening /verzekeraars moeten nagaan of de werknemer aan deze voorwaarden  voor een volledige loopbaan voldoet.