Wie aankopen toevertrouwd krijgt, bekleedt een vertrouwenspost

Geschreven door Mr. Willy van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, www.bellaw.be
Foto: Toshiyuki IMAI  

Cass. 11 september 2017, S.15.0064.N

De wettelijke arbeidsduurbeperkingen zijn niet van toepassing op wie een “leidende functie” of een “vertrouwenspost” bekleedt. Dat is bekend, zoals ook het feit dat de lijst van de personen met dergelijke functie of post dagtekent van … 1965. Zij is dan ook erg gedateerd: er komen omschrijvingen in voor als stalmeesters en hoofdmachinisten. Al decennialang wordt “overlegd” met het oog op een modernisering, maar daarvan is vooralsnog niets in huis gekomen.

Rechters hebben de gewoonte de verouderde lijst restrictief uit te leggen, omdat zij uitzonderingen bevat op het beginsel dat alle werknemers onder de wettelijke arbeidsduurbeperkingen vallen.

In het bovengenoemde arrest doet het hoogste rechtscollege uitspraak over een meer algemeen geformuleerde functie van de lijst van 1965, nl. die van “de personen die onder hun verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kunnen verbinden”.

Het geschil had betrekking op een werknemer wiens taak erin bestaat de aankopen en de voorraden van de verschillende Europese vestigingen van een onderneming te monitoren. Het blijkt dat hem om goedkeuring dient te worden gevraagd om bestellingen te plaatsen en materialen aan te kopen en dat hij daarover eindbeslissingen dient te nemen. Zo iemand mag de rechter kwalificeren als een persoon met een leidende functie of een vertrouwenspost van de hierboven vermelde categorie, zegt het Hof van Cassatie. Dat de werknemer in kwestie de bestellingen niet zelf plaatst en dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de aankopen van de diverse vestigingen, er nog kunnen van afzien een goedgekeurde bestelling te plaatsen, doet daaraan niet af.

Geen wettelijke arbeidsduurgrenzen voor die aankoopverantwoordelijke en geen overloon of inhaalrust op die basis dus.