Wet diverse fiscale bepalingen IV

Geschreven door Lexalert
Foto: Gideon Tsang  

Het huidige wetsontwerp bevat verschillende wijzigingsbepalingen binnen de domeinen inkom- stenbelasting, diverse rechten en taksen, douane en accijnzen, registratierechten, hypotheek- en grif- fierechten en successierechten.

Inkomstenbelastingen

Het huidige ontwerp bevat:

  • wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen1992 (WIB 92) op basis van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 en met betrekking tot de wijziging van het begrip “maaltijdcheques” in “elektronische maaltijdcheques”, dit om in overeenstemming te zijn met de behandeling van maaltijdcheques op sociaal vlak;
  • aanpassingen aan bepaalde  artikelen van het WIB 92 met betrekking tot vastgoedvennootschappen (GVV);
  • aanpassingen aan artikel 155, WIB 92 die een vrijstelling van belasting beogen voor bezoldigingen betaald of toegekend aan Belgische fiscale inwoners door rechtbanken of andere gerechtelijke instanties zoals bedoeld in de wet van 29 maart 2004 betref- fende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen aan Belgische fiscale inwoners;
  • aanpassingen die verbeteringen aanbrengen in het WIB 92 op het vlak van benamingen, vertalingen, verwijzingen, het verbeteren van de procedure aan- gaande Inning en Invordering  en aanpassingen die het dispositief van de bijzondere liquidatiereserve ver- volledigen naar aanleiding van het arrest nr. 20/2017 van 16 februari 2017 van het Grondwettelijk Hof.

Wetboek diverse rechten en taksen

De maatregelen bevatten verschillende updates en noodzakelijke verduidelijkingen, alsook een aanpassing om tegemoet te komen aan een door de Europese Commissie gesignaleerde  ongelijke behandeling op het vlak van het tarief van de taks op de beursverrichtingen (EU PILOT 8367/16/TAXU van 16 augustus 2016 ), met een belemmering van het vrij verkeer van kapitalen tot gevolg.

Douane en accijnzen

Er worden wijzigingen aangebracht aan de alge- mene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 om tegemoet te komen aan de definitie van dou- anevertegenwoordiger zoals bepaald in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van De Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

Vervolgens wordt de bestaande vrijstelling van accijnzen op als motorstof gebruikte koolzaadolie opgeheven naar aanleiding van het aflopen van de steunmaatregel in februari 2020.

Lees ook: Wet diverse fiscale bepalingen III

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Een reeks artikelen wordt geschrapt naar aanleiding van de vaststelling van problemen aangaande de praktische of juridische uitvoerbaarheid ervan.

Wetboek der successierechten

De drempel van de taks tot vergoeding der successierechten (VZW-taks) van 125 euro wordt opgetrokken tot 500 euro.

Bekijk de volledige tekst van het wetsontwerp diverse fiscale bepalingen IV