Wet diverse fiscale bepalingen III

Geschreven door Lexalert
Foto: Dave McLear      

Het wetsontwerp diverse fiscale bepalingen III bevat verschillende wijzigingsbepalingen binnen de domeinen inkomstenbelasting en belasting op toegevoegde waarde.

1 – Vrijstelling van bepaalde steun om de melkproductie te reduceren

Men wil de vergoedingen, die uitbetaald werden ter compensatie van het inkomensverlies veroorzaakt door de geprogrammeerde vermindering van koemelkproductie op Europees niveau, vrijstellen van belasting op basis van Europese verordening 2016/1612 en 2016/1613.

2 – Toeslagen op de belastingvrije som – gemeenschappelijke aanslag – Imfeld-Garcet

Er wordt voorgesteld om de regels voor de aanrekening van de toeslagen op de belastingvrije som voor personen ten laste in geval van een gemeenschappelijke aanslag te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het Unierecht en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

3 –Pensioenen

A. AOW-uitkeringen (wettelijke pensioenen van Nederland)

Er wordt voorgesteld om de omschrijving van de inkomsten die als pensioen belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen uit te breiden zodat België zijn heffingsbevoegdheid over Nederlandse AOW-uitkeringen in alle gevallen kan uitoefenen.

B. Buitenlandse pensioenen aan slachtoffers van de oorlog van 1940-1945

Men stelt voor om een belastingvrijstelling  toe te kennen voor pensioenen betaald door buitenlandse overheden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

4 – Crowdfunding

Een bepaling  die dubbel  gebruik uitmaakt met de  wijzigingen  aangebracht  door  de  wet  van 3 augustus 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, wordt opgeheven

5 – Administratieve boete inzake fiscaliteit

De Raad van State heef t het in haar advies 60.949/3 van 7 maart 2017 over het “ontwerp  van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten” terecht opgemerkt dat de huidige tekst van het eerste lid van voormeld artikel 445, § 3, niet toelaat om in het geval van kwade trouw of het opzet de belasting te ontduiken vanaf de eerste overtreding van de bepalingen van de artikelen 321/1 tot 321/6 van het WIB 92, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten een boete op te leggen. Dit kan pas vanaf de tweede overtreding.

Het is echter nooit de bedoeling van de wetgever geweest de eerste overtreding in het geval van kwade trouw of het opzet de belasting te ontduiken niet te bestraffen. De voorliggende wijziging wil dit remediëren.

Lees ook: Wet diverse fiscale bepalingen IV

6 – BTW

Er wordt een artikel geschrapt dat een bevoegdheid aan de Koning gaf tot en met 31 december 1999. Dit artikel heeft dus geen rechtsgevolgen meer sinds 1 januari 2000.

Bekijk de volledige tekst van het wetsontwerp diverse fiscale bepalingen III