Wet diverse fiscale bepalingen II 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Dave Gough  

Het wetsontwerp van 9 november 2017 bevat de volgende diverse fiscale maatregelen:

1° tekstuele aanpassingen in artikel 145-26, WIB 92, worden aangebracht, teneinde in voorkomend geval de hypothese van een belastingplichtige  die via een crowdfundingplatform  investeert in aanmerking te nemen en zodat ook de investeringen in een microvennootschap in de zin van artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen die gedaan zijn via een financieringsvehikel aanspraak kunnen maken op de verhoogde belastingvermindering van 45 pct.;

2° afschaffing van het overwinstregime, door middel van de aanpassing van artikel 185, § 2, b, WIB 92;

3° aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten, teneinde de interpretatie ervan te verduidelijken;

4° aanvulling van artikel 210, WIB 92, teneinde de toepassingsvoorwaarden van dit artikel te verduidelijken in het geval van erkenning door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een vennootschap met sociaal oogmerk als vennootschap met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen of als gereglementeerde vastgoedvennootschap, of in het geval van inschrijving van dergelijke vennootschap als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds bij de FOD Financiën;

5°  technische wijzigingen aan de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden;

Ander interessant artikel: Rekening “Inning en Invordering” en Burgerrekening

6° technische wijzigingen aan de bepalingen van titel IV, hoofdstuk 5, van de programmawet van 25 december 2016, betreffende het stelsel dat voorziet in de terugvordering van staatssteun die betrekking heeft op de belasting van de in artikel 185, § 2, b, WIB 92 bedoelde overwinst.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 9 november 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II