Welke wijzigingen in het ondernemingsrecht 2016-17

Geschreven door Lexalert
Foto: Roman Pfeiffer    

De beleidsbrief Justitie van Koen Geens somt een aantal wijzigingen in het ondernemingsrecht op voor de periode 2016-17. Het betreft vennootschapsrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht en de oprichting van een Marktenhof in het hof van beroep te Brussel.

Vennootschapsrecht

De hervorming van het vennootschapsrecht wordt voorbereid door een werkgroep samengesteld uit professoren experten. De uitgangspunten van deze hervorming blijven: (i) de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, (ii) de incorporatie van het verenigingsrecht in het wetboek van vennootschappen en (iii) de beperking van het aantal vennootschapsvormen.

De werkgroep zet zijn werkzaamheden verder en dit in nauw contact met de andere leden van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd reeds een deel van de werkzaamheden af te toetsen bij de verschillende belangengroepen.

Insolventierecht

Teneinde ondernemingen die in moeilijk vaarwater zijn gekomen, alle kansen te geven heeft de minister van Justitie het initiatief genomen om het Belgisch insolventierecht (faillissementswet en wet continuïteit ondernemingen) te moderniseren en te harmoniseren.

Het is de bedoeling om tegen eind dit jaar het ontwerp van de werkgroep voor te stellen aan de regering.

 

Ondernemingsrecht

De werkgroep opgericht samen met de minister van Economie heeft een drievoudige taak (i) het Wetboek van Koophandel verder te integreren in het Wetboek van Economisch recht (ii) het uniformiseren van het ondernemingsbegrip en (iii) de oprichting van een ondernemingsrechtbank.

De werkgroep heeft op de drie punten reeds voortgang gemaakt. De werkzaamheden worden in nauw overleg verdergezet.

Lees ook: Nieuw Burgerlijk Wetboek 2018

Oprichting Marktenhof in hof van beroep te Brussel

Het hof van beroep te Brussel beschikt over een aantal bijzondere, exclusieve bevoegdheden, voornamelijk inzake gereguleerde marktzaken, zoals het beroep tegen beslissingen van de Mededingingsautoriteit, de “beurswaakhond” FSMA, het BIPT, de CREG en andere regulatoren. Teneinde de behandeling van deze zeer juridisch-technische procedures te professionaliseren wordt overgegaan tot de oprichting van een gespecialiseerde, werkelijke sectie, naar analogie met de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de familieen jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank die in de (meeste) rechtbanken van eerste aanleg bestaan. Daartoe worden in het hof van beroep te Brussel “kamers voor marktzaken” ingericht. Samen vormen deze kamers een sectie waaraan de naam “Marktenhof” wordt gegeven, mede om haar internationale uitstraling te bevorderen. Uiteraard is het Marktenhof bevoegd voor het gehele land, zoals dit vandaag voor dit exclusief contentieux van het hof van beroep van Brussel reeds het geval is.