Wat verandert er op 1 april aan de archeologieregelgeving?

Geschreven door Lexalert
Foto: Dave Brock  

Op 1 april 2019 treden de wijzigingen aan de archeologieregelgeving in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

Het archeologietraject

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden, maar de procedure verandert. De indiening is een melding en de bekrachtiging is een aktename. Voortaan meldt de erkend archeoloog de (archeologie)nota. Dat doe hij of zij in praktijk op dezelfde manier als vroeger. De behandelingstermijn verkort bovendien van 21 kalenderdagen naar 15 kalenderdagen.

Ook de melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem verandert: die wordt een toelating. Een erkend archeoloog vraagt voortaan een toelating aan via het archeologieportaal. 

Meer informatie over het archeologietraject:

De erkenning als archeoloog

Voortaan zullen er twee types erkende archeoloog zijn: een type 1 die alle vormen van archeologisch onderzoek kan uitvoeren, en een type 2 die enkel vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan uitvoeren en daar archeologienota’s over kan melden. Een nieuwe voorwaarde voor beide types is het volgen van een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Omdat er heel wat termen veranderen in de regelgeving, kreeg ook de Code van Goede Praktijk een update. Vanaf 1 april geldt daarom versie 4.0 als de nieuwe CGP.

Meer informatie over: 

Premies

Voor occasionele bouwheren bestaat er al langer de premie voor buitensporige opgravingskosten. Voortaan bedraagt de premie 80% van de forfaitair bepaalde kosten in plaats van 40%.

Er komt ook een premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem. De nieuwe premie geldt enkel voor occasionele bouwheren en voor vooronderzoek met ingreep in de bodem. Onder ingreep in de bodem verstaan we archeologisch verkennend en waarderend booronderzoek, proefsleuven en proefputten en proefputten in functie van prehistorische artefactensites. Voor deze premie is eerst nog een Ministerieel Besluit nodig. We verwachten dat je de premie vanaf juni 2019 kan aanvragen.

Meer informatie over: