Wat doet de Deposito- en Consignatiekas?

Geschreven door Lexalert
Foto: Daniel Novta  

De Deposito- en Consignatiekas is een afzonderlijk bestuur binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. De Deposito- en Consignatiekas heeft als opdracht de ontvangst, de bewaring en de teruggave aan de rechthebbenden van geconsigneerde roerende goederen. Consigneren in de zin van dit ontwerp van wet betekent het in bewaring geven bij de Deposito- en Consignatiekas. Consignaties kunnen wettelijk, regle- mentair, gerechtelijk of administratief opgelegd zijn. Consigneren kan evenwel ook vrijwillig gebeuren.

Lees ook: 

Zo ontvangt de Deposito- en Consignatiekas onder andere volgende roerende goederen:

 • Faillissementsgelden
 • fondsen toebehorend aan minderjarigen
 • fondsen toebehorend aan onbekwaamverklaarden
 • borgtochten voor voorlopige invrijheidsstelling
 • bepaalde notarisgelden
 • onteigeningsvergoedingen
 • borgtochten voor overheidsopdrachten
 • huurwaarborgen van bepaalde OCMW’s
 • borgtochten Wet Breyne
 • slapende rekeningen
 • slapende verzekeringen
 • vrijwillige consignaties
 • kantonnementen
 • onbeheerde nalatenschappen
 • het saldo van schuldbemiddelingsrekeningen
 • aanbod van gerede betaling
 • solidaire waarborgen
 • borgtochten voor kansspelen

In totaal gaat het om een honderdtal categorieën.

Bekijk de volledige tekst van het wetsontwerp van 15 mei 2018 op de Deposito- en Consignatiekas