Wat is de woning-/gebouwpas?

Geschreven door Lexalert
Foto: David Precious  

De Woningpas wordt een unieke digitale interface voor de burger waarmee deze zich een overkoepelend inzicht kan verschaffen van alle informatie over zijn woning / perceel. De Woningpas wordt een integraal publicatieplatform dat door de gebruiker, dit is de houder van een zakelijk recht en zijn gemachtigde, kan wordt geconsulteerd via een portaal. Het ontwerpdecreet van 8 oktober 2018 voorziet in een wettelijk kader. De woningpas wordt gelanceerd in het najaar van 2018. 

Op termijn is een uitbreiding naar andere gebouwen dan woningen voorzien. Dit voorontwerp van decreet houdt daar reeds rekening mee. Vandaar dat in het decreet naar de “gebouwenpas” wordt verwezen.

Er wordt gekozen voor maximaal geïntegreerde ontsluiting en minimaal centraal beheer: de te consulteren databanken bevinden zich bij de betrokken partijen. Het gezamenlijke deel van de architectuur van de woningpas beperkt zich tot visualisatie van data en diensten.

Dit  decreet  is  nodig  om  een  aantal  aspecten  van  toegang  tot  en  beheer  van informatie te kunnen regelen. Om niet om de haverklap het decreet te moeten aanpassen, worden bepaalde aspecten gedelegeerd aan de Vlaamse Regering om deze bij uitvoeringsbesluit te regelen.

Wat is de woning-/gebouwpas? 

De gebouwenpas is een instrument voor de digitale opslag  en  uitwisseling  van  gebouw-,  grond-  en  omgevingsgebonden informatie. Het is een  integraal publicatieplatform dat door de gebruiker kan worden geconsulteerd via een portaal (www.woningpas.vlaanderen.be).

De gebouwenpas ontsluit informatie die bij verschillende Vlaamse overheidsinstanties gekend is naar de burger via een digitaal loket. Deze kan bij uitbreiding ook aangevuld worden met informatie die ter beschikking gesteld wordt door andere overheden (federaal, lokaal, provinciaal) of andere instanties. Momenteel wordt deze informatie, opgeslagen in afzonderlijke bronnen/databanken, beheerd door verschillende beleidsdomeinen en entiteiten.

Deze bronnen/databanken zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor inzage door de burger of de onderneming. De gebouwenpas zorgt er dus voor dat informatie, aanwezig in verschillende bronnen/databanken op een transparante manier consulteerbaar wordt voor de burger of de onderneming. De informatiestroom van de verschillende overheidsdiensten naar de burger of de onderneming verloopt via de Vlaamse Dienstenintegrator.

De gebouwenpas is een pull-model. Dit houdt in dat als een burger of een onderneming zich aanmeldt in de gebouwenpas, deze het commando geeft om de gevraagde informatie uit de bronnen/databanken van de verschillende entiteiten naar zich te trekken en zichtbaar te maken. Na de sessie wordt van de gevraagde informatie niets in de gebouwenpas zelf opgeslagen en blijft de gevraagde informatie in de databanken van de entiteiten. Iedere entiteit is verantwoordelijk voor zijn eigen bronnen en zijn eigen databanken.

Houder van een zakelijk recht

Elke houder van een zakelijk recht heeft toegang tot de gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie die over zijn gebouw of grond, en zijn omgeving in de gebouwenpas wordt weergegeven.

Het begrip houder van een zakelijk recht is iedereen die beschikt over een recht van eigendom, opstal, erfpacht of vruchtgebruik heeft toegang tot de woningpas. Het toegangsrecht geldt ook voor de zogenaamde blote eigenaar die samen met de vruchtgebruiker(s) een zakelijk recht op een onroerend goed heeft. Als meerdere personen samen een zakelijk recht hebben op het onroerend goed, dan kan elke persoon apart toegang nemen tot de gebouwenpas.

Omgeving

Onder omgeving wordt niet enkel het perceel waarop het betrokken gebouw zich bevindt, verstaan. Onder omgeving worden ook de percelen in de buurt in ogenschouw genomen, waarvan de grondgebonden informatie invloed kan hebben op het gebouw in kwestie. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren:

1° grondgebonden informatie:

  • Stedenbouwkundige voorschriften
  • Beschermingen inzake onroerend erfgoed
  • Ligging in habitatgebied
  • Ligging in overstromingsgevoelig gebied

2° omgevingsgebonden informatie:

  • Ligging ten opzichte van openbaar vervoershaltes
  • Ligging ten opzichte van habitatgebied
  • Afstand van voorzieningen zoals scholen, winkels, …
  • Statuut van de openbare weg waarlangs het gebouw ligt, ..

Het is niet mogelijk om zonder dat enige houder van een zakelijk recht dit weet en hierin toestemt, inzage te verkrijgen in de gebouwenpas van een willekeurig perceel, waarop men geen zakelijk recht heeft. Het is voldoende dat een van de houders van een zakelijk recht een machtiging of leesrecht verleent aan een derde om de gegevens te raadplegen.

Aanvullen

Elke houder van een zakelijk recht kan, binnen de grenzen van de technische en inhoudelijke mogelijkheden, gegevens in de gebouwenpas aanvullen. 

Timing

De woningpas wordt gelanceerd in het najaar van 2018. 

Lees de volledige tekst van het ontwerp van decreet van 8 oktober 2018 betreffende de gebouwenpas