Wat controleert de fiscus in 2019?

Geschreven door Lexalert
Foto: Animated Heaven  

Net als de voorbije jaren kondigt de fiscus een aantal controleacties aan die gepland of lopende zijn. Daarmee wil de fiscus de belastingplichtige er via een constructieve samenwerking toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.

Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de fiscus zult ontvangen.

Particulier

De fiscus besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan de fiscale situatie als de belastingplichtige:

  • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als hij dat overschrijft naar het buitenland
  • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken
  • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct heeft aangegeven
  • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet heeft aangegeven
  • zijn belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Hij zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder als hij regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met de maandelijkse update Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Onderneming

De onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:

  • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd
  • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt
  • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn.
  • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

Meer weten over: Bepaling van de aanschaffingsprijs actiefbestanddeel in geval van ruil

De fiscus wil een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteert hij de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert hij uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.