Wat brengt de Brexit-wet?

Geschreven door Lexalert

Het wetsontwerp van 20 februari regelt de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord met de Europese Unie. De wet zal enkel in werking treden als er geen akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is bereikt. Het is bedoeld als tijdelijk antwoord op de belangrijkste moeilijkheden als gevolg van de Brexit in de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de federale wetgever vallen.

Volg onze Brexit-seminaries

Het wetsontwerp behandelt volgende thema’s:

 • Asiel en Migratie
 • Energie
  • Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen betreffende Interconnector (UK) Limited
 • Werk
  • Startbanen
 • Sociale zaken
  • Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
 • Financiën
  • Wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
 • Economie
  • Wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 • Overgangsbepalingen
 • Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van deze wet wordt bij KB bepaald, met uitzondering van dit artikel en van titel 7, die in werking treden de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gelet op de huidige onzekerheid over de exacte draagwijdte en datum van de Brexit wordt ervoor geopteerd de inwerkingtreding van deze wet bij KB te bepalen.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 19 februari 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie