Voordelen van alle aard (ook) na faillissement

Geschreven door Arie Van Hoe, Corporate Finance Lab, corporatefinancelab.org
Foto: openDemocracy  
Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3).
 
Het Hof van Cassatie brengt vooreerst in herinnering dat het  faillissement van een rechtspersoon niet het einde betekent van het bestuursmandaat
 
Het faillissement van een rechtspersoon heeft niet van rechtswege de beëindiging tot gevolg van het mandaat van de bestuurders. Zij behouden hun functie en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, met dien verstande dat de door hen genomen beslissingen de faillissementsboedel niet kunnen verbinden
Volg op 15 januari 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (JAN 2021) met Roel VAN HEMELEN
Als bestuurder – ook na faillissement – kan een bestuurder nog voordelen van alle aard genieten
 
De appelrechters die oordelen dat de bestuurders die na het faillissement in functie blijven totdat in hun vervanging wordt voorzien, te beschouwen zijn als bestuurders in de zin van de artikel 32 WIB92 en het faillissement het bestaan van voordelen van alle aard in hoofde van de eiser niet verhindert, verantwoorden hun beslissing naar recht
 
Het Hof van Cassatie geeft ook toelichting bij de voordelen van alle aard
 
 
De appelrechters die oordelen dat de eiser als bestuurder een voordeel van alle aard heeft genoten door de mogelijkheid van het gratis gebruik van geld van de vennootschap en het afsluiten van de rekening-courant en de invordering door de curator van de debetsaldo hieraan geen afbreuk doen, verantwoorden hun  beslissing naar recht.
 
Besluit: ook na faillissement kunnen bestuurders voordelen van alle aard genieten.